Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki I B1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1008N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki I B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:umożliwienie studentowi osiągnięcie poziomu opanowania języka B1, pozwalającego na swobodną komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz korzystania z materiałów autentycznych.

Realizacja celu następuje przez:

-rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-poszerzanie zakresu funkcji językowych(przedstawianie

własnych opinii,negocjowanie, udzielanie rad)

-poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka

ogólnego jak i specjalistycznego

-pomoc w usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur

gramatycznych i opanowaniu nowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Pełny opis:

Treści programowe:

sytuacje językowe:szkoła,studia,uczelnie państwowe i prywatne,praca i czas wolny,ranking zawodów

treści realioznawcze:system szkolnictwa w Niemczech,Święta Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych

zagadnienia gramatyczne: czasy przeszłe,tryb przypuszczają-

cy,czasowniki złożone,zdania okolicznikowe sposobu

Efekty kształcenia:posługiwanie się językiem na poziomie B1 w obszarze komunikacji codziennej oraz w życiu zawodowym(praca z tekstem fachowym)

Literatura:

a) podstawowa:

em-Bruckenkurs,Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B1

Michaela Perlmann-Balme,Susanne Schwalb,Dorte Weers

Max Hueber Verlag

b) uzupełniająca:

em-Ubungsgrammatik,Deutsch als Fremdsprache

Axel Hering,Magdalena Matussek,Michaella Perlmann-Balme

Max Hueber Verlag

Schritte International im Beruf, Aktuelle Lesetexte aus

Wirtschaft und Beruf

2010 Hueber Verlag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Hanna Naczas-Kusiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Naczas-Kusiak
Prowadzący grup: Hanna Naczas-Kusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)