Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjografia I (geologia i geomorfologia)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia I (geologia i geomorfologia)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy

Założenia i cele przedmiotu:Rozumienie związków między elementami środowiska przyrodniczego i procesami przyrodniczymi, a formami użytkowania ziemi; umiejętność określania cech krajobrazu naturalnego Polski; rozpoznawanie najważniejszych minerałów, skał; praktyczne wykorzystywania źródeł informacji przyrodniczych; łączenie decyzji dotyczących różnych form zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Metody dydaktyczne:wykład, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:Budowa Ziemi i siły wewnętrzne. Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów. Czynniki zewnętrzne. Wietrzenie fizyczne i chemiczne. Rozwój stoku. Lodowce. Działalność wód roztopowych. Krajobraz moren czołowych i inne formy typowe dla deglacjacji frontalnej. Deglacjacja arealna, kemy. Utwory i formy eoliczne. Działalność rzek, rozwój dolin i tarasów rzecznych. Jeziora, typy genetyczne i biologiczne, osady jeziorne. Budowa geologiczna i geomorfologia Polski. Właściwości fizykochemiczne gruntów. Funkcjonowanie przyrodnicze krajobrazu. Związki między elementami środowiska przyrodniczego, procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz formami zagospodarowania terenu. Typy krajobrazu naturalnego Polski. Systemy informacji przyrodniczych i ich wykorzystanie. Uwarunkowania przyrodnicze i decyzje projektowe.

Efekty kształcenia:osiągnięcie przez studentów podstawowej wiedzy o środowisku przyrodniczym i umiejętności jego charakteryzowania

Literatura:

a) podstawowa:Klimaszewski M. 2002. Geomorfologia. PWN. Warszawa, Mizerski W.; 2004. Geologia dynamiczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa; Mycielska-Dowgiałło E. i inni, 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. WGiSR. UW. Warszawa

b) uzupełniająca:Ostaszewska K., 2002. Geografia krajobrazu. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa; Szponar A., 2003. Fizjografia urbanistyczna. PWN. Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Piotr Banaszuk, Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Piotr Banaszuk, Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)