Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria wykreślna

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK1003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria wykreślna
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiadomości z matematyki i geometrii szkolnej, matematyka - geometria i algebra liniowa, geometria powierzchni.

Forma i warunki zaliczenia:

12 projektów (wykonane ołówkiem), 2 sprawdziany (wykonane ołówkiem).

Założenia i cele przedmiotu:

Ukazanie geometrii jako podstawy graficznych technik i narzędzi inżynieryjnego ukształtowania terenu a grafiki inżynierskiej jako metody projektowania i graficznego zapisu w dokumentacji planistycznej oraz jako podstawy do korzystania z narzędzi oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania.

Metody dydaktyczne:

Wykłady (kredą na tablicy oraz prezentacje komputerowe), ćwiczenia: projekty rysunkowe wykonywane ołówkiem.

Pełny opis:

Treści programowe:

Rzutowanie: rzut środkowy i równoległy i ich niezmienniki. Rzuty Monge'a i ich własności konstrukcje oparte na niezmiennikach, w tym kłady i prostopadłość. Aksonometria ukośnokątna i prostokątna: podstawowe własności opisywane wykreślnie. Podstawowe konstrukcje w rzucie środkowym. Perspektywa stosowana i odwzorowanie wykreślne różnych obiektów geometrycznych . Metody bezpośrednie w perspektywie pionowej. Cienie w aksonometrii, rzutach Monge’a i perspektywie. Perspektywa obiektów i ich odbić w zwierciadłach płaskich, w wodzie. Rzut cechowany i powierzchnie topograficzne. Zagadnienia inżynieryjnego ukształtowania terenu.

Efekty kształcenia:

Umiejętność wykorzystania geometrii i narzędzi grafiki inżynierskiej w zaawansowanych technikach projektowania ukształtowania terenu oraz w opracowywaniu graficznej części dokumentacji inżynierskiej.

Literatura:

a) podstawowa:

Koźniewski E.: Wykłady i zadania z geometrii odwzorowań inżynierskich. Preskrypt. Białystok 2007.

Pottmann H. et al.: Architectural Geometry. Bentley Institute Press, Exton, Pennsylvania, USA 2007.

b) uzupełniająca:

Grochowski B.:Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Przewłocki S.: Geometria wykreślna w zastosowaniach dla budownictwa i architektury. WUW-M, Olsztyn 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 61 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Koźniewski
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Rudczyk-Malijewska
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edwin Koźniewski, Marcin Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)