Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru VIII-SIP w inżynierii środowiska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: Ś14310
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru VIII-SIP w inżynierii środowiska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 2 rok 4 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Geodezja i fotogrametria-ćwiczenia terenowe Ś12005
Informatyczne podstawy projektowania Ś12304
Technologia informacyjna Ś11307

Założenia (prorekwizyty):

Informatyczne podstawy projektowania Ś12304

Skrócony opis:

Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych przestrzennych o środowisku i infrastrukturze technicznej z wykorzystaniem systemów geoinformacyjnych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do Systemów Informacji Przestrzennej – terminologia, sposoby gromadzenia, aktualizacji i zarządzania informacją; rodzaje materiałów źródłowych i omówienie sposobu ich transformacji umożliwiające zastosowanie w GIS/SIP.

Obszary zastosowań SIP na wybranych przykładach – przetwarzanie baz danych graficznych i opisowych, georeferencja, techniki GPS.

Wprowadzenie do środowiska CAD, edycja i analiza rysunków wektorowych przeznaczonych do budowy Systemów Informacji Przestrzennej. Bazy danych opisowych.

Grafika rastrowa - cyfrowa fotointerpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych, kalibracja danych rastrowych..

Analiza danych zgromadzonych w projekcie GIS. Wprowadzenie do języka zapytań SQL (Struktured Query Language). Numeryczne mapy tematyczne: anotacja obiektów wektorowych, wyznaczanie stref buforowych, tematyczna resymbolizacja, analizy topologiczne.

Zastosowanie NMT (Numerycznych Modeli Wysokościowych) i grafiki trójwymiarowej w analizie i modelowaniu danych o środowisku przyrodniczym.

WebGIS – analiza danych udostępnionych w systemach sieciowych.

W ramach pracowni specjalistycznej realizowane są następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do środowiska aplikacyjnego GeoMedia Professional 6.1.

2. Kartograficzne metody odwzorowywania przestrzeni geograficznej w środowisku GIS, georeferencja danych wektorowych.

3. Relacyjne bazy danych na przykładzie Ms Access.

4. Wprowadzenie do języka zapytań SQL (ang. Structured Query Language).

5. Analiza danych zgromadzonych w projekcie GIS. Numeryczne mapy tematyczne: anotacja obiektów wektorowych, tematyczne wyświetlanie klas obiektów na podstawie wartości atrybutów, wyznaczanie stref buforowych, analizy topologiczne, analizy parametryzujące obiekty wektorowe.

6. Wprowadzenie do cyfrowej interpretacji danych rastrowych.

Literatura:

1. Longley P. A., Godchild M. F., Maguire D. J., Rind D. W.: GIS. Teoria i praktyka. PWN Warszawa, 2006. 2. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej, PWN Warszawa,1999.

3. Kraak M-J., Ormeling F. : Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. PWN Warszawa,1998. 4. Medyńska-Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa, 2011.

3.The SpatialNews Monthly GIS/LBS NewsMagazine. Dostęp online: http://spatialnews.geocomm.com/newsletter. 5. Neteler M., Mitasova H.: Open source GIS : a GRASS GIS approach. Springer, New York, 2008.

Efekty uczenia się:

EK1: zna pojęcia z zakresu przedmiotu, klasyfikuje źródła danych do budowy modeli numerycznych

EK2: podaje zasady gromadzenia, modelowania i analizy danych

EK3: potrafi dobierać źródła danych do rozwiązania problemów przestrzennych

EK4: potrafi wykorzystać standardowe modele danych w analizie przestrzennej

EK5: systematyzuje informacje przestrzenne, tworzy własne zbiory danych numerycznych, analizuje wyniki

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne;

Kryteria oceniania: oceny wg standardowej skali uzależnione od nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie obejmującym następujące zagadnienia:

1. Różnice pomiędzy grafiką wektorową i rastrową.

2. Pliki referencyjne.

3. Typy podsystemów w ramach SIP/GIS i przykłady ich zastosowania w praktyce.

4. Typy obiektów wektorowych i ich symbolika.

5. Metody wektoryzacji.

6. Podstawowe założenia odnośnie grafiki CAD dedykowanej do systemów GIS (skala oraz umiejscowienie przestrzenne).

7. Georeferencja obiektu wektorowego

8. Wektoryzacja i rasteryzacja.

9. Błędy topologiczne i metody ich naprawy.

10. Typy rastrów (podstawowe różnice między rastrem binarnym i tonalnym).

11. Piksel, rozdzielczość rastra, jednostki rozdzielczości.

12. Kalibracja rastra.

13. Zdjęcia lotnicze/satelitarne w postaci cyfrowej; fotomapa; ortofotomapa.

14. Piksel terenowy.

15. Cyfrowy model terenu DTM.

16. Modele dyskretyzujące powierzchnię ciągłą - TIN i GRID.

17. Źródła danych do DTM.

18. Zastosowania DTM (analizy tematyczne i objętościowe).

19. Anotacja.

20. Tematyczna resymbolizacja.

21. Analiza topologiczna.

22. SQL.

Pracowania specjalistyczna: dwa kolokwia praktyczne.

Kryteria oceniania: oceny wg standardowej skali uzależnione od nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie obejmującym dwa bloki tematyczne

1. Analiza danych zgromadzonych w projekcie GIS. Numeryczne mapy tematyczne: anotacja obiektów wektorowych, tematyczne wyświetlanie klas obiektów na podstawie wartości atrybutów, wyznaczanie stref buforowych, analizy topologiczne, analizy parametryzujące obiekty wektorowe.

2. Wykonanie projektu SIP w oparciu o dane teledetekcyjne.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 122 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 122 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kamocki
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kamocki
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki, Paweł Próchnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 84 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Próchnicki
Prowadzący grup: Paweł Próchnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Próchnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)