Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoinżynieria

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: X01341
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinżynieria
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr- specj. budownictwo komunikacyjne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

Lektura monograficzna

Skrócony opis:

Nabycie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa wzmocnienia podłoża gruntowego i uskoku naziomu w zależności od warunków gruntowo-wodnych i zabudowy w sąsiedztwie. Umiejętność zaprojektowania wzmocnienia uskoku naziomu jako konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Pełny opis:

Geosyntetyki stosowane w geotechnice; właściwości fizyczne i mechaniczne geosyntetyków. Zbrojenie gruntu. Zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą zbrojenia gruntu geosyntetykami i gwoździowania. Technologie wykonywania wzmocnienia podłoża gruntowego w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Wspomaganie komputerowe w geotechnice

Literatura:

1. Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. WKŁ, Warszawa 1999. 2. Leśniewska D., Kulczykowski M.: Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy. Podstawy projektowania konstrukcji. IBW PAN, Gdańsk 2001. 3. Pisarczyk St.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 4. Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements - EBGE. Wilhelm Ernst & Sohn, Munchen 2011. 5. Kirsch K., Kirsch F.: Ground improvement by deep vibratory methods. Spon Press, London&New York 2010. 6. Sawicki A., Leśniewska D.: Grunt zbrojony. Teoria i zastosowanie. IPPT PAN, Warszawa 1993. 7. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011. 8. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

EK1 ma umiejętność rozpoznania geosyntetyku oraz jego właściwości i funkcji

EK2 zna zasady zbrojenia gruntu i doboru geosyntetyku

EK3 zna zasady zabezpieczenia uskoku naziomu i umie zaprojektować zabezpieczenie za pomocą gruntu zbrojonego

EK4 zna technologie wzmocnienia podłoża gruntowego i umie dokonać wyboru technologii w zależności od warunków gruntowo-wodnych

EK5 zna zasady obliczeń komputerowych wzmocnienia uskoku naziomu i umie je zastosować w praktyce

EK6 potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego

EK7 potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego przy użyciu programu komputerowego

EK8 potrafi określić priorytety służące realizacji zadania

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia specjalistyczna:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Zna zasady zabezpieczenia uskoku naziomu i umie zaprojektować zabezpieczenie za pomocą gruntu zbrojonego

2. Zna zasady obliczeń komputerowych wzmocnienia uskoku naziomu i umie je zastosować w praktyce

3. Potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego przy użyciu programu komputerowego i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4. Spełnia wymagania punktów 1-3

5. Zna zasady ustalania kombinacji obciążeń zabezpieczenia uskoku naziomu w programie komputerowym

6. Potrafi określić priorytety służące realizacji obliczeń statycznych zbrojenia gruntu za pomocą programów komputerowych

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7. Spełnia wymagania punktów 1-6

8. Zna zasady współpracy budowli z podłożem gruntowym

9. Zna zasady doboru modelu podłoża gruntowego

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Zna zasady zabezpieczenia uskoku naziomu

2. Ma umiejętność rozpoznania geosyntetyku i doboru geosyntetyku do zbrojenia gruntu

3. Potrafi zaprojektować zabezpieczenie uskoku naziomu za pomocą gruntu zbrojonego i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4. Spełnia wymagania punktów 1-3

5. Zna zasady ustalania kombinacji obciążeń zabezpieczenia uskoku naziomu

6. Zna zasady doboru geotkanin i wyrobów pokrewnych do zbrojenia gruntu

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7. Spełnia wymagania punktów 1-6

8. Potrafi określić priorytety służące doborowi materiałów do zbrojenia gruntu

9. Potrafi określić priorytety służące realizacji zbrojenia gruntu

Wykład

Egzamin pisemny – składający się z 5 pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1–EK5.

Pytania są oceniane w skali punktowej 0 – 1. Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów 0,52 z każdego pytania. Pozostałe oceny zależą od liczby punktów uzyskanych za odpowiedzi udzielone na pytania.

Egzamin należy pisać bez korzystania z notatek, ani innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Egzamin trwa około 45 minut.

Oceny końcowe: 3,0 (od 2,6 do 3,1 pkt); 3,5 (od 3,11 do 3,6 pkt); 4,0 (od 3,61 do 4,1 pkt); 4,5 (od 4,11 do 4,6 pkt); 5,0 (od 4,61 do 5,0 pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska, Daniel Zielepuza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Iwona Chmielewska, Andrzej Leonczuk, Zenon Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Maria Sulewska, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)