Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały budowlane

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: N02321
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały budowlane
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Chemia budowlana N02312

Założenia (prorekwizyty):

Chemia budowlana N02312

Skrócony opis:

Przepisy prawne dotyczące normalizacji materiałów budowlanych. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych i metody badań. Nazwy i definicje podstawowych właściwości technicznych materiałów budowlanych.Trwałośc materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne i wyroby ze skał. Właściwości i klasyfikacja ceramiki budowlamej. Wyroby ceramiczne. Lepiszcza asfaltowe i wyroby z tych lepiszczy. Szkło budowlane. Drewno i drewnopochodne materiały budowlane. Klasyfikacja stali i wyroby budowlane ze stopów metali. Wyroby z tworzyw sztucznych. Materiały malarskie i kleje stosowane w budownictwie.

Pełny opis:

Wykład:

1. Przepisy prawne dotyczące normalizacji materiałów budowlanych.

2. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych.

3. Nazwy i definicje podstawowych właściwości technicznych materiałów budowlanych. Metody badan.

4. Trwałość materiałów budowlanych.

5. Naturalne materiały kamienne i wyroby ze skał.

6. Właściwości i klasyfikacja ceramiki budowlanej.

7. Wyroby ceramiczne.

8. Drewno i drewnopochodne materiały budowlane.

9. Lepiszcza asfaltowe i wyroby z tych lepiszczy.

10. Szkło budowlane.

11. Wyroby budowlane ze stopów metali.

12. Wyroby z tworzyw sztucznych.

13. Materiały malarskie i kleje stosowane w budownictwie.

14. Egzamin „zerowy”

Laboratorium:

1. Zasady organizacji zajęć laboratoryjnych, przepisy BHP w pracowni.

2. Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości i szczelności wybranych materiałów budowlanych.

3. Oznaczanie gęstości pozornej (nasypowej) wybranych sypkich materiałów budowlanych. Oznaczanie kapilarnego podciągania wody przez autoklawizowany beton komórkowy.

4. Materiały kamienne – oznaczanie wybranych cech fizycznych.

5. Ceramika budowlana – oznaczenie absorpcji wody.

6. Ceramika budowlana – oznaczenie początkowej absorpcji wody cegły budowlanej.

7. Lepiszcza bitumiczne – oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu

8. Lepiszcza bitumiczne – oznaczenie penetracji asfaltu.

9. Rolowe materiały bitumiczne – oznaczanie giętkości papy.

10. Rolowe materiały bitumiczne – oznaczanie przesiąkliwości papy.

11. Materiały budowlane z drewna i drewnopochodne – rozpoznanie wad drewna i oznaczenie wilgotności tarcicy.

12. Materiały budowlane na bazie tworzyw sztucznych – wyznaczenie wyglądu kształtowników do produkcji okien po wygrzewaniu w temperaturze 150oC metodą suszarkową.

13. Materiały budowlane ze stopów metali – klasyfikacja stali, klasyfikacja i zastosowanie wyrobów ze stali i metali nieżelaznych.

14. Szkło budowlane – oznaczenie wytrzymałości szkła płaskiego zbrojonego na obciążenie i uderzenie.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

1. Praca zbior. pod red. B. Stefańczyka, Budownictwo ogólne, t. I, Materiały i wyroby budowlane, Arkady2005,

2. Osiecka E. Materiały budowlane. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2002,

3. Szymański E., Materiały budowlane, t1.WSEiP 2008,

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 5. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

5. ROZP. MIN. INFRASTR. z dn 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoś wyrobów budowlanych,

6. ROZP. MIN. INFRASTR. z dn. 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,

7. Normy przedmiotowe i badawcze z zakresu nauczanych treści,

Efekty uczenia się:

1. Stosuje przepisy obowiązującego prawa w zakresie materiałów budowlanych

2. Klasyfikuje i identyfikuje materiały budowlane

3. Ocenia właściwości techniczne materiałów budowlanych

4. Interpretuje wyniki badań laboratoryjnych

5. Dobiera materiały budowlane do danego zastosowania

6. Potrafi korzystać z internetowych i innych baz danych

7. Potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny

Wykład: egzamin pisemny składający się z 4 pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1, EK2, EK5, EK6.

Egzamin należy zdawać bez korzystania z notatek ani innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami.

Laboratorium: wykonanie sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego, zaliczenie pisemne kązdego ćwiczenia.

Kryteria

Wykład - skala ocen:

3,0 - 51-60%

3,5 - 61-70%

4,0 - 71-80%

4,5 - 81-90%

5,0 - 91-100%

Laboratorium - wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych objętych programem, sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie pisemne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę co najmniej 3.0 (zakres materiału obowiązujący do zaliczenia znajduje się w ostatnim punkcie sprawozdań do ćwiczeń).

Skala ocen:

3,0 - 51-57%

3,5 - 58-64%

4- - 65-71%

4,0 - 72-79%

4,5 - 80-86%

5- - 87-93%

5,0 - 94-100%

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę poszczególnych ćwiczeń ma wpływ ocena sprawozdania (20% wagi) i ocena pisemnego zaliczenia (80% wagi).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Grzegorz Orzepowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Grzegorz Orzepowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Grzegorz Orzepowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Grzegorz Orzepowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)