Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski I, poziom B1

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: METS02017AB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski I, poziom B1
Jednostka: Wydział Mechaniczny
Grupy: Przedmioty - ETI stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Język rosyjski, poziom B1

Wymagania wstępne: kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne: komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka

1. Zawieranie znajomości.

2. Oznaczanie czasu, daty.

3. Czynności codzienne.

4. Produkty spożywcze.

5. Zakupy w supermarkecie.

6. Studiowanie na uczelni.

7. Czas wolny. Zainteresowania.

8. Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

1. Formy osobowe czasowników we wszystkich czasach i trybach.

2. Formy deklinacyjne rzeczowników.

3. Końcówki rodzajowe przymiotników.

4. Związek zgody przymiotnika z rzeczownikiem.

5. Liczebniki główne i porządkowe.

6. Zaimki osobowe i dzierżawcze.

Efekty kształcenia: student rozumie wypowiedzi oraz treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych

Literatura:

a) podstawowa:

1. A. Pado, Start.ru 2, WSiP, Warszawa 2006,

2. W. Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium, Kram, Warszawa 2007.

b) uzupełniająca:

Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szuper-Jakubiuk
Prowadzący grup: Irena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)