Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria leśna

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L6033A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria leśna
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wykład:

Zapoznanie z pojęciami z zakresu budowy i remontów dróg leśnych, obiektów drogowych, obiektów małej retencji i zagospodarowania turystycznego w lasach. Poznanie elementów składowych procesu planowania i realizowania inwestycji w tym zakresie. Prezentacja typowych rozwiązań praktycznych w zakresie inżynierii leśnej.

Projekt:

Opracowanie przebiegu drogi leśnej klasy L lub D. Droga w planie sytuacyjnym. Przebieg drogi w profilu podłużnym. Dobór parametrów odwodnienia powierzchniowego. Dobór konstrukcji nawierzchni drogi leśnej. Przekroje normalne na odcinku prostym i łuku kołowym.

Pełny opis:

Wykład:

Podstawy prawne i in. przepisy. Elementy składowe drogi. Podział dróg leśnych. – 2h

Nawierzchnie drogowe: gruntowe, żużlowe, żwirowe, asfaltowe, tłuczniowe, stabilizowane, z elementów drobnowymiarowych. – 3h

Obiekty drogowe. Konserwacja i remonty dróg oraz obiektów drogowych. – 2h

Nowoczesne technologie stosowane w budowie i remontach dróg. – 2h

Urządzenia techniczne stosowane w małej retencji wodnej w lasach (Podstawowe pojęcia regulacji i renaturalizacji stosunków wodnych). Projektowanie, budowa, konserwacja i remonty urządzeń wodno melioracyjnych, służących retencjonowaniu wód. – 2h

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne lasów. Podstawowe urządzenia techniczne w zagospodarowaniu turystycznym. – 2h

Kruszywa drogowe. Kruszywa naturalne i łamane. Technologia produkcji kruszyw drogowych. Badania kruszyw drogowych. – 2h

Projekt:

Dobór parametrów technicznych drogi leśnej – 2h

Droga w planie sytuacyjnym. – 2h

Przebieg drogi w profilu podłużnym. – 4h

Dobór parametrów odwodnienia powierzchniowego. – 2h

Dobór konstrukcji nawierzchni drogi leśnej. – 3h

Przekroje normalne na odcinku prostym i łuku kołowym. – 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r.. Poz. 124. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Młodożeniec W.: „Budowa dróg - podstawy projektowania”, Warszawa 2014r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Załącznik do zarządzenia nr 31, Warszawa 2014

Katalog przebudów i remontów konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 2013

WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Ciesielski Z.: "Nawierzchnie z kostki betonowej", Warszawa 2003r

Drogi leśne. 2006. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa – Bedoń.

Literatura uzupełniająca:

Suwały M. 2000. Poradnik użytkowania lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”. Warszawa.

Praca zbiorowa. 2008. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach – Część techniczna. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. Warszawa.

Efekty uczenia się:

student klasyfikuje grunty i opisuje fizyczne i mechaniczne własności gruntów;

student wymienia kategorie dróg leśnych oraz opisuje ich budowę i ich parametry techniczne;

student definiuje rodzaje i zakres remontów i konserwacji dróg leśnych oraz określa potrzeby remontowe dróg leśnych;

student wymienia urządzenia techniczne stosowane przy budowie dróg leśnych i opisuje ich wykorzystanie;

student omawia zakres i metody retencjonowania stosunków wodnych w lasach;

student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej

odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska leśnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie pisemne składa się z 3 pytań. Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0. Warunkiem koniecznym zdania zaliczenia jest uzyskanie minimalnej liczby punków 8,0. Oceny końcowe: 3,0 (od 8 do 9 pkt.); 3,5 (od 9,5 do 10,5 pkt.); 4,0 (od 11 do 12 pkt); 4,5 (od 12,5 do 13,5pkt.); 5,0 (od 14 do 15pkt).

Zaliczenie wykładu należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Egzamin trwa ok. 45 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych i pozytywny wynik ustnej obrony projektu.

Na ocenę dostateczną (3,0) projekt może zawierać nieliczne istotne błędy.

Na ocenę dobrą (4,0) projekt nie może zawierać znaczących błędów. Mogą występować błędy mało znaczące.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) projekt nie może zawierać błędów w przygotowanych rozwiązaniach.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają powyższe wymagania w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ickiewicz
Prowadzący grup: Jerzy Ickiewicz, Grzegorz Kuryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ickiewicz
Prowadzący grup: Jerzy Ickiewicz, Grzegorz Kuryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)