Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo podziemne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L02342
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo podziemne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr- specj. budownictwo komunikacyjne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Uzyskanie podstawowej wiedzy do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: drążonych tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych wykonywanych w wykopie. Poznanie technologii wykonania i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Pełny opis:

Wykład: Podstawowe pojęcia i definicje, klasyfikacja tuneli. Klasyfikacje górotworu i rodzaje zabezpieczeń wyrobiska. Zasady kształtowania przekroju poprzecznego tunelu, przekroju podłużnego i planu tunelu. Klasyfikacja metod budowy tuneli. Rodzaje zabezpieczeń ściany wykopu podczas realizacji budowli podziemnych w zależności od warunków gruntowo-wodnych i obciążenia naziomu. Metody odkrywkowe budowy tuneli. Metody drążeniowe: metody tarczowe, TBM i NATM. Metody specjalne budowy tuneli. Technologie bezwykopowe budowy instalacji podziemnych. Wybrane realizacje.

Projekt:Obciążenia stropu i ścian tuneli płytko i głęboko posadowionych. Projekt przejścia podziemnego w wykopie otwartym. Projekt wykonania instalacji metodą przecisku hydraulicznego.

Literatura:

1. Furtak K. i Kędracki M.: Podstawy budowy tuneli. Politechnika Krakowska, Kraków 2005.

2. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław 2001.

3. Madryas C. i inni: Mikrotunelowanie. Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2006.

4. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ, Warszawa 2011.

5. Świst E.: Hydrotechniczne i komunikacyjne budowle podziemne. Wydawnictwo STO, Katowice 2006.

6. NATM The AustrianPractice of ConventionalTunneling. AustrianSociety for Geomechanics, Salzburg 2010. 7. Chapman D., Metje N., Stark A.: Introduction to tunnelconstruction. Spon Press, London&NewYork 2010.

8. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

EU1 Zna i rozumie zasady konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowli podziemnych

EU2 Zna i rozumie rozwiązaniakonstrukcyjne i materiałowe stosowanew budownictwie podziemnym

EU3 Zna i rozumie zasady normowe oraz przepisy i wytyczne dotyczące projektowania konstrukcji podziemnych i ich elementów.

EU4 Potrafidokonać krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie podziemnym

EU5 Potrafi zaprojektować złożone układy konstrukcyjne w obiektach budownictwa podziemnego.

EU6 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wykorzystywanych przy rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – 2 kolokwia; projekt – wykonanie 2 projektów, obrona projektów

EU1 Egzamin pisemny, dokumentacja i obrona projektu

EU2 Egzamin pisemny, dokumentacja i obrona projektu

EU3 Dokumentacja i obrona projektu

EU4 Egzamin pisemny, dokumentacja i obrona projektu

EU5 Dokumentacja i obrona projektu

EU6 Obrona projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)