Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo podziemne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L02209kbi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo podziemne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr, specj. Konstrukcje budowlane i inżyniersk
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

Lektura monograficzna

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym oraz przecisku.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i definicje, klasyfikacja tuneli. Zasady kształtowania przekroju poprzecznego tunelu. Klasyfikacja metod budowy tuneli. Metody odkrywkowe budowy tuneli. Metody górnicze, w tym m. in.: metody tarczowe i Nowa Metoda Austriacka Budowy Tuneli. Technologie bezwykopowe budowy instalacji podziemnych. Obciążenia stropu i ścian tuneli płytko i głęboko posadowionych. Obudowy wyrobisk. Interakcja konstrukcja obudowy - górotwór. Wentylacja, oświetlenie odwodnienie. Wybrane realizacje.

Literatura:

1. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

2. Glinicki St.: Budowle podziemne. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

3. Furtak K. i Kędracki M.: Podstawy budowy tuneli. Politechnika Krakowska, Kraków 2005.

4. Madryas C. i inni: Mikrotunelowanie. Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2006.

5. Świst E.: Hydrotechniczne i komunikacyjne budowle podziemne. Wydawnictwo STO, Katowice 2006.

7. Bartoszewski J. i Lessaer St.: Tunele i przejścia podziemne w miastach. WKŁ, Warszawa, 1971.

8. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

9. Rodrigues A.R., Castillo H., Sowers G.F.: Soil mechanics in highway engineering. Trans Tech Publication, Clausthal-Zellerfeld, Germany 1988.

10. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. WKŁ, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

EK1 student zna zasady klasyfikacji tuneli i kształtowania ich wymiarów

EK2 student zna technologie budowy tuneli i technologie bezwykopowe budowy instalacji podziemnych

EK3 student zna zasady i umie ustalić obciążenia konstrukcji budowli podziemnych płytko posadowionych

EK4 student zna zasady i umie ustalić obciążenia konstrukcji budowli podziemnych głęboko posadowionych

EK5 student zna zasady interakcji konstrukcji obudowy i górotworu

EK6 student potrafi zaprojektować przejście podziemne pod drogą

EK7 student potrafi zaprojektować przecisk pod drogą

EK8 potrafi określić priorytety służące realizacji zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Zna zasady wyznaczania wymiarów przejścia podziemnego dla pieszych oraz kształtowania planu sytuacyjnego i przekrojów przejścia podziemnego

2. Potrafi wykonać obliczenia statyczne i wymiarowanie przejście podziemnego pod drogą kołową i potrafi określić podstawowe priorytety służące realizacji zadania

3. Zna zasady projektowania przecisku pod drogą kołową i potrafi określić podstawowe priorytety służące realizacji zadania

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4. Spełnia wymagania punktów 1-3

5. Zna zasady ustalania kombinacji obciążeń płytko posadowionych budowli podziemnych

6. Zna zasady ustalania kombinacji obciążeń głęboko posadowionych budowli podziemnych

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7. Spełnia wymagania punktów 1-6

8. Potrafi określić priorytety służące realizacji przejścia podziemnego dla pieszych realizowanego w wykopie otwartym

9. Potrafi określić priorytety służące realizacji przecisku

Wykład

Dwa kolokwia pisemne – każde składające się z 5 pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1–EK5. Pytania są oceniane w skali punktowej 0 – 1. Warunkiem koniecznym zaliczenia wykładów jest uzyskanie minimalnej liczby punktów 0,52 z każdego pytania. Pozostałe oceny zależą od liczby punktów za odpowiedzi udzielone na pytania.

Kolokwia należy pisać bez korzystania z notatek, ani innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Każde kolokwium trwa około 45 minut.

Oceny końcowe: 3,0 (od 2,6 do 3,1 pkt); 3,5 (od 3,11 do 3,6 pkt); 4,0 (od 3,61 do 4,1 pkt); 4,5 (od 4,11 do 4,6 pkt); 5,0 (od 4,61 do 5,0 pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zabielska-Adamska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Mariola Wasil, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)