Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i budowa dróg lokalnych (Przedmiot do wyboru VII)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GS7151
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i budowa dróg lokalnych (Przedmiot do wyboru VII)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

WYKŁAD

Charakterystyka i parametry techniczne dróg lokalnych. Konstrukcje nawierzchni dróg lokalnych - układ warstw, zasady doboru typu konstrukcji. Charakterystyka stosowanych materiałów

do poszczególnych warstw. Technologie wykonywania dróg lokalnych. Charakterystyka drogowych robót ziemnych. Obliczanie robót ziemnych. Technologie wykonywania robót ziemnych, maszyny

do robót ziemnych. Podłoże gruntowe. Technologie wykonywania nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów. Charakterystyka stosowanych materiałów. Odwodnienie dróg, parkingów i placów. Zasady wymiarowania elementów odwodnienia. Charakterystyka i specyfika robót drogowych na terenach zurbanizowanych. Budowa i przebudowa ulic. Problem infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Ekologiczne aspekty budownictwa drogowego.

PROJEKT

Projekt odcinka drogi poza terenem zabudowy wraz z projektem parkingu i ścieżki rowerowej.

Pełny opis:

WYKŁAD

Rys historyczny budownictwa drogowego.

Charakterystyka i parametry techniczne dróg lokalnych.

Konstrukcje nawierzchni dróg lokalnych - układ warstw, zasady doboru typu konstrukcji. Charakterystyka stosowanych materiałów do poszczególnych warstw.

Technologie wykonywania dróg lokalnych o nawierzchni bitumicznej, betonowej, z elementów małowymiarowych i stabilizowanych mechanicznie.

Charakterystyka drogowych robót ziemnych. Obliczanie robót ziemnych. Technologie wykonywania robót ziemnych, maszyny do robót ziemnych. Podłoże gruntowe.

Technologie wykonywania nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów. Charakterystyka stosowanych materiałów. Odwodnienie dróg, parkingów i placów. Zasady wymiarowania elementów odwodnienia.

Charakterystyka i specyfika robót drogowych na terenach zurbanizowanych. Budowa i przebudowa ulic. Problem infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Ekologiczne aspekty budownictwa drogowego.

PROJEKT

Projekt odcinka drogi lokalnej:

1. Opis techniczny projektowanej trasy, parkingu i ścieżki rowerowej

2. Ustalenie parametrów technicznych i kategorii ruchu na projektowanym odcinku drogi

3. Obliczenia elementów drogi w planie i przekroju podłużnym

4. Określenie elementów geometrii drogi w przekroju poprzecznym

5. Wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowej

6. Obliczenia odwodnienia drogi (zlewnie, rowy, przepust)

7. Obliczenia robót ziemnych

8. Ustalenie kosztów robót drogowych (roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty przy wykonaniu infrastruktury w otoczeniu drogi)

9. Projekt parkingu (opis przyjętych parametrów parkingu, plan sytuacyjny, zwymiarowanie nawierzchni konstrukcji parkingu)

10. Projekt ścieżki rowerowej (opis przyjętych parametrów ścieżki rowerowej, plan sytuacyjny, zwymiarowanie nawierzchni konstrukcji ścieżki rowerowej)

Literatura:

1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43, poz. 430

2. Radziszewski P., Piłat J.: Nawierzchnie asfaltowe, WKŁ, Warszawa, 2010.

3. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, WKiŁ, Warszawa, 2010

4. Datka S., Lenczewski S.: Drogowe roboty ziemne, WKiŁ, Warszawa, 1979

5. Edel R.: Odwodnienie dróg, WKiŁ, Warszawa, 2010

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie pisemne wykładu złożone z 15 pytań testowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 ( 8 ÷ 9 pkt.)

3,5 ( 10 pkt.)

4,0 ( 11 ÷ 12 pkt.)

4,5 ( 13 pkt.)

5,0 ( 14 ÷ 15 pkt.)

PROJEKT

Projekt odcinka drogi poza terenem zabudowy wraz z projektem parkingu i ścieżki rowerowej.

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Poprawnie oblicza i kreśli podstawowe elementy drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym.

2. Potrafi ocenić warunki gruntowo-wodne i przyjąć konstrukcję nawierzchni drogowej, konstrukcję ścieżki rowerowej i parkingu w oparciu o metodę katalogową.

3. Zna i poprawnie stosuje metodologię obliczeń odwodnienia trasy drogowej.

4. Sporządza przekroje poprzeczne do robót ziemnych, buduje tabelę objętości ziemnych.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

5. Spełnia wymagania punktów 1-4.

6. Umie i stosuje w projekcie zasady koordynacji elementów geometrii planu i profilu.

7. Potrafi rysować niwelety rowów koordynując ze sobą obliczenia, rysunek przekroju podłużnego

i rysunki przekrojów poprzecznych.

8. Potrafi obliczyć położenie przekrojów przejściowych i miejsc zerowych w obliczeniach robót ziemnych.

9. Potrafi zaprojektować zatokę autobusową i inne elementy przekroju poprzecznego drogi.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student:

10. Spełnia wymagania punktów 1-9.

11. Potrafi projektować i prowadzić ścieżkę rowerową w planie z uwzględnieniem odgięć przy przejazdach przez zjazdy i skrzyżowania.

12. Potrafi zaprojektować parking jednopoziomowy uwzględniając wymiary stanowisk

i korytarze jezdni manewrowych.

13. Kreśli szczegóły konstrukcyjne drogi takie jak szczegół posadowienia krawężnika itp.

14. Umie odczytać informacje zawarte na wykresach objętości i transportu mas ziemnych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-4 oraz 5-9 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Forma oraz warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:

1) poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego i odpowiedź na pytania dotyczące wykonanego projektu

2) zaliczenie kolokwium – kolokwium dotyczy znajomości warunków technicznych stosowanych w projektowaniu dróg; warunkiem koniecznym zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 60% (6 pkt.) z 10 wymaganych punktów – kolokwium składa się z 10 pytań testowych po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. Oceny: 3,0 (6 pkt.); 3,5 (7 pkt.); 4,0 (8 pkt.); 4,5 (9 pkt.); 5,0 (10 pkt.). Kolokwium trwa około 30 minut.

Elementy i wagi wpływające na ocenę końcową: projekt - 75 %, kolokwium zaliczeniowe - 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)