Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS6144
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny i planistyczny.

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ze środowiskiem;

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Cel dydaktyczny:

poznanie podstawowych problemów z zakresu planowania przestrzennego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

Podstawowe wiadomości z zakresu planowania przestrzennego. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Podstawy prawne planowania przestrzennego z uwzględnieniem ustaw dotyczących ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.Zadania rządowe dla realizacji ponad lokalnych celów publicznych. Systemy informacji przestrzennej i planowania. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego. Gospodarcze podstawy planowania przestrzennego. Strategie rozwoju a planowanie przestrzenne. Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej. Problematyka studium zagospodarowania przestrzennego województwa. Planowanie przestrzenne w skali kraju. Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa. Kierunki i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki przestrzennej w świetle zagranicznych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego - cele i zakres problemowy.

Literatura:

1. Małysa-Sulińska K. Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa 2008

2.Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Politechnika Warszawska 2005

3.Gehl J.: Życie między budynkami, 2010

4.Ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Przepisy-omówienia-komentarze.Buczek G., Warszawa Urbanista, 2003

5.Prawo budowlane

6. Pęski W.:Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast.Arkady, Warszawa 2003

7.Pawłowska K.:Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Wyd. PK 2001

Efekty uczenia się:

Student poznaje wymagania, jakie stawia ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym w konfrontacji z charakterystycznymi cechami obszaru, dla jakiego wykonywany jest plan.

Student nabywa umiejętność czytania planu z wyszczególnieniem jego uwarunkowań.

Student zdobywa umiejętności zapisu w planie rozwiązań związanych z kształtowaniem trzeciego wymiaru.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny zaliczający wykład;

zasady oceny wyników: wg punktacji przypisanej do każdego pytania;

oceny: procent z maksymalnej liczby punktów:

dostateczna - 55-60%

dostateczny plus - 61-70%

dobry - 71-80%

dobry plus - 81-90%

bardzo dobry - 91-100%

Zaliczenie ćwiczeń:

ocena dostateczna - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na jedno pytanie z każdego ćwiczenia);

dostateczny plus - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na dwa pytania z każdego ćwiczenia);

dobry -wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na trzy pytania z każdego ćwiczenia);

dobry plus - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na cztery pytania z każdego ćwiczenia);

bardzo dobry - wykonanie i obrona wszystkich ćwiczeń ( prawidłowa odpowiedź na pięć pytań z każdego ćwiczenia);

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Jolanta Niedzielko, Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Olga Lewandowska-Szelągowska, Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Matys, Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Olga Lewandowska-Szelągowska, Wojciech Matys, Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Niedzielko
Prowadzący grup: Olga Lewandowska-Szelągowska, Jolanta Niedzielko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny i planistyczny.

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego ze środowiskiem;

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Cel dydaktyczny:

poznanie podstawowych problemów z zakresu planowania przestrzennego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

Podstawowe wiadomości z zakresu planowania przestrzennego. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Podstawy prawne planowania przestrzennego z uwzględnieniem ustaw dotyczących ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.Zadania rządowe dla realizacji ponad lokalnych celów publicznych. Systemy informacji przestrzennej i planowania. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego. Gospodarcze podstawy planowania przestrzennego. Strategie rozwoju a planowanie przestrzenne. Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej. Problematyka studium zagospodarowania przestrzennego województwa. Planowanie przestrzenne w skali kraju. Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa. Kierunki i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki przestrzennej w świetle zagranicznych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego - cele i zakres problemowy.

Literatura:

1. Małysa-Sulińska K. Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa 2008

2.Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Politechnika Warszawska 2005

3.Gehl J.: Życie między budynkami, 2010

4.Ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Przepisy-omówienia-komentarze.Buczek G., Warszawa Urbanista, 2003

5.Prawo budowlane

6. Pęski W.:Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast.Arkady, Warszawa 2003

7.Pawłowska K.:Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Wyd. PK 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)