Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoinformacja w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: GPS219
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinformacja w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: -

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian końcowy, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz ze źródłami danych przestrzennych

Metody dydaktyczne: wykład, analiza problemu decyzyjnego, praca z komputerem

Pełny opis:

Treści programowe:

Zakres i możliwości wykorzystania danych przestrzennych w gospodarce przestrzennej

Infrastruktura danych przestrzennych

Dostępność danych przestrzennych

Referencyjne bazy danych przestrzennych (kataster nieruchomości, bazy danych topograficznych, bazy danych wysokościowych, inne bazy danych przestrzennych)

TBD – podstawowe źródło informacji przestrzennej dla całego kraju

Publiczne serwisy geoinformacyjne i ich zastosowania

Miejskie, powiatowe i wojewódzkie systemy geoinformacyjne

Bazy danych tematycznych

Wybrane metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDA) – metody rankingowe, metoda MAUT, metoda AHP, metoda TOPSIS i inne

Rozwiązanie wybranego problemu z zakresu gospodarowania przestrzenią z wykorzystaniem metod MCDA

Efekty kształcenia:

Literatura:

a) podstawowa:

Longley P.A. i in., GIS – teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS – obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kwiecień J., Systemy informacji geograficznej – podstawy, Wyd.Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2004.

Dytczek M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie. Oficyna Wyd. Pol. Opolskiej, Opole 2010.

b) uzupełniająca:

Kobryń A., Geoinformacja w gospodarowaniu przestrzenią. Oficyna Wyd. Pol. Bialostockiej (w przygotowaniu)

Efekty uczenia się:

Student:

- identyfikuje źródła danych geoprzestrzennych do rozwiązywania różnych dylematów związanych z gospodarowaniem przestrzenią

- identyfikuje znaczenie i możliwości wykorzystania danych geoprzestrzennych w gospodarce przestrzennej

- zna wybrane metody wielokryterialnego wspomagania decyzji związanych z gospodarowaniem przestrzenią

- wyszukuje i integruje dane geoprzestrzenne pochodzące z różnych systemów geoinformacyjnych i innych źródeł

- stosuje poznane metody analiz wielokryterialnych w rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarowaniem przestrzeni

- opracowuje dokumentację opisowo-graficzną (w formie pisemnej i ustnej) zadań związanych z wielokryterialnym wspomaganiem decyzji

- rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji

- odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie pisemnego sprawdzianu z wykładów (ocena według obowiązującej skali)

- zaliczenie pracowni, na co składa się ocena prezentacji opracowywanego problemu oraz ocena opracowania końcowego (według obowiązującej skali ocen; dopuszcza się możliwość ewentualnej obrony opracowania końcowego)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kobryń
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)