Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa dróg

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GP4041
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Planowanie infrastruktury komunikacyjnej

Forma i warunki zaliczenia: Test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z organizacją robót ziemnych oraz technologią produkcji materiałów i nawierzchni drogowych.

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia projektowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład

Charakterystyka drogowych robót ziemnych. Technologie wykonywania robót ziemnych, maszyny do robót ziemnych. Podłoże gruntowe. Konstrukcja nawierzchni drogowej - układ warstw, zasady doboru typu konstrukcji. Technologia wykonania warstw asfaltowych nawierzchni drogowej. Technologia wykonania nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, parkingów placów. Charakterystyka i specyfika robót drogowych na terenach zurbanizowanych. Budowa i przebudowa ulic. Problem infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Ekologiczne aspekty budownictwa drogowego.

Projekt

Projekt konstrukcji nawierzchni. Przekrój normalny projektowanej drogi. Bilans robót mas ziemnych.

Efekty kształcenia: Opanowanie podstaw projektowania konstrukcji nawierzchni drogowej oraz drogowych robót ziemnych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Piłat J., Radziszewski P.: „Nawierzchnie asfaltowe”, WKiŁ, Warszawa 2007

2. Rozporządzenie RMTiGM DU nr 43 RP z dnia 14 maja 1999r.

3. Datka S., Lenczewski St.: "Drogowe roboty ziemne", WKiŁ, Warszawa 1979

4. Stypułkowski B.: "Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic", WKiŁ, Warszawa 2000

5. Edel R.: "Odwodnienie dróg", WKiŁ, Warszawa 2009

b) uzupełniająca:

1. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni drogowych",Warszawa 2003.

2. Bracha I.: " Maszyny budowlane", Arkady, Warszawa, 1981.

3. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożenna Kierus-Gogacz, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 81 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Piotr Radziszewski, Mateusz Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)