Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski VI B1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: G06555R1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski VI B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka

Środki łączności - poczta, telefon, Internet. List do przyjaciela.

Powtórzenie, uzupełnienie i utrwalenie omówionej leksyki w semestrach I-V.

Teksty specjalistyczne.

Zagadnienia gramatyczne

Utrwalenie poznanych struktur morfologicznych i syntaktycznych na bazie omawianych tekstów.

Efekty kształcenia: Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych.

Literatura:

a) podstawowa: M.Cieplicka, D.Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne. Cz.1 Wagros, Poznań 2007; cz.2 Wagros, Poznań 2008.

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium. Kram, Warszawa 2007

Teksty specjalistyczne z Internetu, książek rosyjskich.

b) uzupełniająca: Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)