Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski II B1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: D12851R1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski II B1
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Pełny opis:

Treści programowe:

Tematyka

1. Czas wolny. Zainteresowania.

3. Mieszkanie, meble, sprzęt.

5. Święta państwowe i religijne w Polsce i w Rosji.

6. Leksyka specjalistyczna.

Zagadnienia gramatyczne

1. Użycie form deklinacyjnych rzeczownika.

2. Formy deklinacyjne przymiotników.

3. Przysłówki miejsca.

Efekty kształcenia: Student rozumie wypowiedzi i treść tekstów oraz poprawnie mówi i pisze w zakresie omówionych treści programowych.

Literatura:

a) podstawowa: A.Pado, Start.ru 2, WSiP, Warszawa 2006

W.Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Repetytorium, Kram, Warszawa 2007

b) uzupełniająca:Materiały z rosyjskojęzycznych portali internetowych, prasy i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: Justyna Paszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Benigna Chaniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)