Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo monolityczne i recykling konstrukcji betonowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B37312
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo monolityczne i recykling konstrukcji betonowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Znajomość technologii poszczególnych robót budowlanych w stopniu podstawowym. Podstawy z zakresu technologii betonu.

Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie pozytywnych odpowiedzi na sformułowane w formie pisemnej pytania. Podstawą uzyskania oceny dostatecznej jest uzyskanie minimum 55% możliwych do uzyskania punktów.

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy o podstawowych procesach występujących w robotach monolitycznych. Poznanie zasad doboru maszyn i sprzętu do wykonywania podstawowych elementów w technologii monolitycznej. Zapoznanie z potrzebą i korzyściami recyklingu konstrukcji betonowych

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz eksponatów

Pełny opis:

Treści programowe:

Cechy budownictwa monolitycznego. Klasyfikacja i materiały stosowane do produkcji deskowań. Deskowania do formowania elementów pionowych i poziomych. Deskowania przestawne i samowznoszące (ACS). Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. Betonowanie konstrukcji monolitycznych: przygotowanie mieszanki betonowej, klasyfikacje betoniarek. Transport daleki i bliski mieszanki betonowej, sprzęt do transportu. Wydajność maszyn. Pielęgnacja młodego betonu.

Recykling w budownictwie: wiadomości ogólne. Metody rozbiórki konstrukcji budowlanych. Technologia przetwarzania wybranych odpadów budowlanych. Kruszywa recyklingowe: produkcja, klasyfikacja, skład, metody uzdatniania. Przygotowanie mieszanki betonowej na bazie materiałów recyklingowych.

Efekty kształcenia: Umiejętność projektowania realizacji elementów konstrukcyjnych w technologii monolitycznej a także projektowania rozbiórki konstrukcji betonowych, selekcji odpadów i ponownego ich wykorzystania.

Literatura: (tylko po angielsku)

a) basic references:

- Cooke R. Building in the 21st Century. Wiley-Blackwell, 2007

Peurifoy R.L. Construction Planning Equipment and Methods. McGraw-Hill, 2010

- Neville A.M. Properties of Concrete. Pearson Education, 2007

- Seeley I.H. Building Technology. 1995

- Proceedings of RILEM International Symposium on Environment – Conscious Materials and System for Sustainable Development, 2004

- Proceedings of International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures. Barcelona, Spain, 2004.

- Hansen T.C. Recycling of Demolished Concrete and Masonry. London,1992

b) supplementary references:

- Linsz E., Mǘller A.High-performance sonic impulses—an alternative method for processing of concrete.International Journal of Mineral Processing,Vol.74, 2004

- Padmini A.K.et al.Influence of parent concrete on the properties of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, vol. 23, 2009

Efekty uczenia się:

Umiejętność projektowania realizacji elementów konstrukcyjnych w technologii monolitycznej a także projektowania rozbiórki konstrukcji betonowych, selekcji odpadów i ponownego ich wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony w formie pisemnej.

Podstawą otrzymania oceny dostatecznej jest uzyskanie minimum 55 ze 100 możliwych do zdobycia punktów

Punktacja:

55-64 pkt - 3,0

65-73 pkt - 3,5

74-83 pkt - 4,0

84-92 pkt - 4,5

93-100 pkt - 5,0

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Prowadzący grup: Edyta Pawluczuk, Nina Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot jest obowiązkowy i ogranicza się wyłącznie do wykładów.

W celu prawidłowego przyswojenia treści przedmiotu wymagane są podstawowe informacje w zakresie technologii wykonania poszczególnych robót budowlanych oraz z zakresu technologii betonu.

Przedmiot kończy się egzaminem przeprowadzonym w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 55 ze 100 możliwych do uzyskania punktów.

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy o podstawowych procesach występujących w robotach monolitycznych. Poznanie zasad doboru maszyn i sprzętu do wykonywania podstawowych elementów w technologii monolitycznej. Zapoznanie z potrzebą i korzyściami recyklingu konstrukcji betonowych

Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz eksponatów

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Założenia i cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy o podstawowych procesach występujących w robotach monolitycznych. Poznanie zasad doboru maszyn i sprzętu do wykonywania podstawowych elementów w technologii monolitycznej. Zapoznanie z potrzebą i korzyściami recyklingu konstrukcji betonowych

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz eksponatów w systemie 3-godzinnym.

Tematyka wykładów:

Cechy budownictwa monolitycznego. Klasyfikacja i materiały stosowane do produkcji deskowań. Deskowania do formowania elementów pionowych i poziomych. Deskowania przestawne i samowznoszące (ACS).

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.

Betonowanie konstrukcji monolitycznych: przygotowanie mieszanki betonowej, klasyfikacje betoniarek. Transport daleki i bliski mieszanki betonowej, sprzęt do transportu. Wydajność maszyn.

Pielęgnacja młodego betonu.

Recykling w budownictwie: wiadomości ogólne. Metody rozbiórki konstrukcji budowlanych. Technologia przetwarzania wybranych odpadów budowlanych. Kruszywa recyklingowe: produkcja, klasyfikacja, skład, metody uzdatniania. Przygotowanie mieszanki betonowej na bazie materiałów recyklingowych.

Efekty kształcenia: Umiejętność projektowania realizacji elementów konstrukcyjnych w technologii monolitycznej a także projektowania rozbiórki konstrukcji betonowych, selekcji odpadów i ponownego ich wykorzystania.

Literatura:

a) podstawowa:

- Orłowski Z. Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. PWN, 2009

- Rowiński L. i inni. Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, 1986

- Abramowicz M. Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, W-wa, 1982

- Neville A.M. Właściwości betonu. Arkady, 2007

- Praca zbiorowa Widera i inni. Procesy budowlane, 1987

- Bilitewski B. Podręcznik gospodarki odpadami: teoria i praktyka, W-wa, 2006

- Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A. Recykling betonu konstrukcyjnego cz. I i II. Inżynier Budownictwa, nr 2,3, 2009

- Ustawa Dz.U.2001.62.628,(2001): O odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami

b) uzupełniająca:

- Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa,2005

- Vademecum Odpady. Wydawnictwo Abrys, sp. z o.o., Poznań, 2003

- Gołda A., Król A. Drugie życie betonu. Budownictwo-Technologie-Architektura, październik-grudzień, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zygmunt Orłowski, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Orłowski, Edyta Pawluczuk
Prowadzący grup: Zygmunt Orłowski, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)