Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B36351
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

WYKŁAD

Grunt jako materiał budowlany.

Roboty ziemne liniowe i powierzchniowe.

Wykonywanie wykopów i nasypów.

Maszyny budowlane do robót ziemnych.

Metody, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntów.

Obliczanie objętości robót ziemnych.

Odwodnienie powierzchniowe dróg i ulic.

Odwodnienie wgłębne korpusu drogowego.

Wymiarowanie rowów i przepustów.

PROJEKT

Obliczenia robót ziemnych oraz opracowanie rozdziału i transportu mas ziemnych dla wytyczonego odcinka drogi. Projekt odwodnienia powierzchniowego dla wytyczonego odcinka drogi.

Pełny opis:

WYKŁAD

Wiadomości wstępne.

Grunt jako materiał budowlany.

Liniowe i powierzchniowe roboty ziemne.

Obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych.

Technologie wykonywania liniowych budowli ziemnych (również w trudnych warunkach wodno – gruntowych i atmosferycznych).

Maszyny budowlane do robót ziemnych.

Metody, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu.

Geosyntetyki w budowlach ziemnych – podział, funkcje i zadania.

Odwodnienie – ogólne zasady i podstawowe dane do obliczeń hydraulicznych.

Odwodnienie powierzchniowe oraz wgłębna dróg i ulic (dane podstawowe, zakres stosowania, wymagania materiałowe, wymagania w okresie eksploatacji)

Kanalizacja deszczowa.

Obiekty inżynierskie związane z odwodnieniem dróg.

Wymiarowanie rowów i przepustów.

PROJEKT

Ustalenie przebiegu trasy drogowej w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym, ustalenie przebiegu rowów i lokalizacji przepustów.

Wykonanie przekrojów poprzecznych do obliczenia robót ziemnych odcinka drogi.

Obliczenie objętości robót robót ziemnych - tabela robót ziemnych.

Sporządzenie wykresów objętości i transportu mas ziemnych - dobór maszyn budowlanych, wyznaczenie średnich odległości transportu, obliczanie momentów przewozowych.

Wyznaczenie zlewni drogi.

Wymiarowanie przekroju poprzecznego rowu przydrożnego.

Wymiarowanie światła przepustu drogowego.

Literatura:

1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43, poz. 430.

2. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, WKiŁ, Warszawa, 2010

3. Datka S., Lenczewski S.: Drogowe roboty ziemne, WKiŁ, Warszawa, 1979

4. Edel R.: Odwodnienie dróg, WKiŁ, Warszawa, 2010

Efekty uczenia się:

Prawidłowo identyfikuje problemy z zakresu drogowych robót ziemnych.

Zna specyfikę pracy i klasyfikuje maszyny budowlane do robót ziemnych.

Oblicza objętości robót ziemnych.

Opracowuje rozdział i transport mas ziemnych.

Projektuje elementy odwodnienia odcinka drogi z uwzględnieniem technologii ich wykonania.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin złożony z 5 pytań opisowych i 5 pytań definicyjno - pojęciowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 (poprawne odpowiedzi na 3 spośród 5 pytań opisowych oraz 3 spośród 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

4,0 (poprawne odpowiedzi na 4 spośród 5 pytań opisowych oraz 4 spośród 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

5,0 (poprawne odpowiedzi na 5 pytań opisowych oraz 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

PROJEKT

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Poprawnie oblicza i kreśli elementy drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym.

2. Sporządza przekroje poprzeczne do robót ziemnych, buduje tabelę objętości ziemnych.

3. Zna i poprawnie stosuje metodologię obliczeń odwodnienia trasy drogowej.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4. Spełnia wymagania punktów 1-3.

5. Potrafi rysować niwelety rowów koordynując ze sobą obliczenia, rysunek przekroju podłużnego

i rysunki przekrojów poprzecznych.

6. Potrafi określić położenie przekrojów przejściowych i miejsc zerowych w obliczeniach robót ziemnych.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student:

7. Spełnia wymagania punktów 1-6.

8. Umie odczytać informacje zawarte na wykresach objętości i transportu mas ziemnych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Kolokwium zaliczeniowe złożone z 5 pytań opisowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 (poprawne odpowiedzi na 3 spośród 5 pytań)

4,0 (poprawne odpowiedzi na 4 spośród 5 pytań)

5,0 (poprawne odpowiedzi na 5 pytań)

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0

w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

Elementy i wagi wpływające na ocenę końcową: projekt - 75 %, kolokwium zaliczeniowe - 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)