Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia nawierzchni drogowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B2S31445
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia nawierzchni drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Poznanie zaawansowanych technologii produkcji i wbudowywania w konstrukcję drogi materiałów drogowych oraz wymagań normowych do oceny właściwości materiałów drogowych. Nabycie umiejętności prowadzenia badań materiałów drogowych, oceny i interpretacji ich wyników.

Pełny opis:

Badania kruszyw drobnych - zawartość pyłów metodą płukania, wskaźnik piaskowy, zawartość cząstek ilastych za pomocą wskaźnika błękitu metylenowego. -4h

Badanie kruszyw grubych - skład ziarnowy, wskaźnik kształtu, oznaczenie nadziarna i podziarna, gęstość objętościowa, nasiąkliwość, zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych, jamistość. -4h

Badanie mączek mineralnych - uziarnienie, wilgotność, zawartość minerałów ilastych za pomocą wskaźnika błękitu metylenowego, właściwości usztywniające wypełniaczy mineralnych oznaczone wg metody PiK. - 4h

Badanie lepiszczy asfaltowych - stopień penetracji, temperatura mięknienia metodą PIK, energia odkształcenia. Lepkość w lepkościomierzu Brookfielda, karta jakości asfaltu BTDC. - 4h

Badanie mieszanek stabilizowanych cementem - uziarnienie mieszanki, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, optymalna wilgotność mieszanki cementowo-gruntowej. Wykonanie próbek. – 4h

Badanie mieszanek stabilizowanych cementem - i badanie próbek z mieszanki cementowo-gruntowej na ściskanie. Określenie optymalnej zawartości cementu. - 4h

Badanie nad mieszankami mineralno-asfaltowymi typu SMA:

Zaprojektowanie składu mieszanki SMA na podstawie punktów najlepszego uziarnienia za pomocą programu komputerowego, sporządzenie naważek kruszyw zastosowanych do mieszanek - 4h

Wykonanie próbek zagęszczanych w prasie żyratorowej ze zmienną ilością obrotów zagęszczania -4h

Oznaczenie gęstości i gęstości objętościowej mieszanek SMA -4h

Oznaczenie modułów sztywności IT-CY w wybranych temperaturach w rozciąganiu pośrednim – 4h

Wykonanie próbek z SMA do badań koleinowania. Oznaczenie odporności na koleinowanie – 6h

Analiza uzyskanych wyników badań - przyjęcie optymalnych składów projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych - 3h

Literatura:

1. Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych”; WKiŁ, Warszawa, 2015.

2.Stefańczyk B., Mieczkowski P.: „Dodatki, katalizatory i emulgatory w

mieszankach mineralno asfaltowych”, WKiŁ, Warszawa, 2010

3. Stefańczyk B., Mieczkowski P.: „Mieszanki mineralno-asfaltowe: wykonawstwo i

badania”, WKiŁ, Warszawa, 2008

4. Błażejowski K., Styk S.: "Technologia warstw asfaltowych", WKiŁ, Warszawa,

2004

5. Szydło A.: "Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego", Kraków, 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni

drogowych", Warszawa, 2005

2. Ministerstwo Infrastruktury, IBDiM: "WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych", Warszawa, 2010

3. Lay M.G.: The handbook of road technology, 2009

Efekty uczenia się:

Student:

- opisuje właściwości funkcjonalne materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej,

- zna w stopniu zaawansowanym procesy technologiczne produkcji materiałów drogowych,

- opisuje technologie budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

- umie w stopniu zaawansowanym projektować mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki mineralno-cementowe, mieszanki m-c-e, mieszanki kruszyw,

- potrafi przeprowadzić analizy naukowe zagadnień związanych z projektowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych i ich wzmocnień

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Potrafi zaprojektować skład agregatu mineralnego mieszanek mineralno-asfaltowych.

2 Potrafi przyjąć minimalną zawartość asfaltu do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych .

3 Umie poprawnie zaprojektować serię próbek badawczych do optymalizacji ilości lepiszcza asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania laboratoryjne dla mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi z uzasadnieniem przedstawić optymalny skład projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

6 Potrafi przeprowadzić dodatkowe badania mieszanek mineralno-asfaltowych takich jak: wyznaczenie optymalnej zawartości środków stabilizujących – badanie Shellemberga. Wyznaczyć optymalną energię zagęszczania w prasie żyratorowej.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Potrafi przeprowadzić badania modułów sztywności IT-CY i ITS.

9 Umie poprawnie zinterpretować wyniki badań przeprowadzanych dla mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zna technologię wbudowywania MMA w konstrukcję nawierzchni drogowej. Ocenia, jakim parametrom powinny odpowiadać mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowane w konstrukcję nawierzchni drogowej w odniesieniu do uzyskanych wyników badań laboratoryjnych (projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych).

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

W sytuacji ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zaliczenia będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady zaliczeń nie ulegają zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Ewelina Sobiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Paweł Gierasimiuk, Ewelina Sobiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lelusz, Ewelina Sobiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)