Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje nawierzchni drogowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B2N221217
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje nawierzchni drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny
Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zakresu obliczeń trwałości nawierzchni drogowej oraz z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Metody dydaktyczne: Wykłady, ćwiczenia projektowe

Treści programowe:

Wykład

Rodzaje, elementy, zadania konstrukcji nawierzchni drogowych. Modele teoretyczne. Analityczno-empiryczne (mechanistyczne) metody wymiarowania nowych i wzmocnienia konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni drogowych. Konstrukcje nawierzchni typu sztywnego.

Projekt

Wykonanie projektu konstrukcji nawierzchni podatnej, półsztywnej i sztywnej oraz wykonanie projektu wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. Modele teoretyczne konstrukcji nawierzchni drogowych – model półprzestrzeni sprężystej, model ośrodka dwuwarstwowego, trzywarstwowego, model ośrodka wielowarstwowego. - 2 h

Empiryczne metody projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych (badania AASHO Road Test, metoda CBR). Metody oceny nośności konstrukcji nawierzchni drogowej.- 2 h

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Założenia projektowo – materiałowe. Obciążenie ruchem. Warunki gruntowo-wodne. Grupa nośności podłoża. Odwodnienie podłoża. Mrozoodporność.Wybór konstrukcji nawierzchni. Rozwiązania konstrukcyjne alternatywne i specjalne. - 2h

Analityczno – empiryczne metody wymiarowania. Metoda Shell’a. Metoda Instytutu Asfaltowego. Warunki klimatyczne. Obliczeniowy model konstrukcji. Projektowanie konstrukcji nawierzchni ze względu na odkształcenia trwałe - 2 h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych metodą ugięć sprężystych. Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczną. Obciążenie. Warunki klimatyczne. Kryteria projektowe. - 2 h

Ćwiczenia projektowe:

Projektowanie konstrukcji nawierzchni według katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych (różne podłoża, różne układy warstw konstrukcji). Ocena obciążenia ruchem. Odwodnienie podłoża. Określenie grupy nośności podłoża. Wybór konstrukcji nawierzchni. Sprawdzenie warunku mrozoodporności. Rozwiązania alternatywne. -4h

Projektowanie konstrukcji podatnej nawierzchni metodą mechanistyczną. Ocena obciążenia ruchem. Model konstrukcji nawierzchni. Sprawdzenie kryteriów zmęczeniowych.- 3 h

Projektowanie konstrukcji półsztywnej nawierzchni metodą mechanistyczną. Ocena obciążenia ruchem. Model konstrukcji nawierzchni. Sprawdzenie kryteriów zmęczeniowych.- 3h

Projektowanie konstrukcji nawierzchni metodą Shell’a (projektowanie przy użyciu programu komputerowego). Określenie obciążenia ruchem. Ocena warunków klimatycznych. Warunki materiałowe - 3h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej według metody ugięć sprężystych. Odcinki jednorodne. Ugięcia miarodajne i obliczeniowe. Ustalenie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni - 2h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczną. Ocena obciążenia ruchem. Model konstrukcji nawierzchni. Obliczanie szkody zmęczeniowej. Określenie wzmocnienia nawierzchni. – 2h

Projektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowych metodą Shell’a (projektowanie przy użyciu komputera w sali komputerowej). Ocena obciążenia ruchem. Model konstrukcji nawierzchni. Obliczanie szkody zmęczeniowej. Określenie wzmocnienia nawierzchni. – 4h

Projektowanie konstrukcji nawierzchni typu sztywnego według katalogu nawierzchni sztywnych. Ocena obciążenia ruchem. Określenie grupy nośności podłoża. Wybór konstrukcji nawierzchni.- 3h

Literatura:

1. GDDKiA: „Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, Warszawa 2014, (www.gddkia.gov.pl).

2. GDDKiA: „Katalog typowych konstrukcji sztywnych, Warszawa 2014, (www.gddkia.gov.pl).

3. GDDKiA: „Katalog przebudów i remontów konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Warszawa 2013, (www.gddkia.gov.pl).

4. Piłat J., Radziszewski P.: "Technologia materiałów i nawierzchni asfaltowych”; WKiŁ, Warszawa, 2015.

5. Szydło A.: „Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego”, Kraków 2004

Efekty uczenia się:

Student:

Zna w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane

z problematyką projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych

Umie projektować konstrukcje podatne, półsztywne

i sztywne nawierzchni drogowych wg metod katalogowych i mechanistycznych

opisuje technologie budowy warstw konstrukcji nawierzchni drogowych

Opisuje technologie budowy warstw konstrukcji nawierzchni drogowych

Potrafi przeprowadzić analizy naukowe zagadnień związanych z projektowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych i ich wzmocnień

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne

Projekt - wykonanie zadań projektowych, ustna obrona zadań projektowych

Wykład

Zaliczenie pisemne składa się z pytań. Pytania są oceniane przez nauczyciela w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 5pkt.. Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie minimalnej oceny 3,0 z każdego pytania. Oceny końcowe: 3,0 (od 8 do 9 pkt.); 3,5 (od 9,5 do 10,5 pkt.); 4,0 (od 11 do 12 pkt); 4,5 (od 12,5 do 13,5pkt.); 5,0 (od 14 do 15pkt).

Egzamin należy zdać bez korzystania z materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Egzamin trwa ok. 45 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Oblicza poprawnie kategorię ruchu drogowego w danym okresie obliczeniowym.

2 Oblicza poprawnie trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej lub wzmocnienia nawierzchni drogowej.

3 Umie poprawnie zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie metodami katalogowymi i mechanistycznymi. Zna parametry techniczne warstw konstrukcyjnych w nawierzchni drogowej.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej metodami katalogowymi w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy odsączającą i odcinającą.

6 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie metodami mechanistycznymi w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych oraz prawidłowo zastosować dodatkowe warstwy odsączającą i odcinającą.

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie metodami mechanistycznymi stosując metody SPDM lub LCPC.

9 Potrafi zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogowej lub jej wzmocnienie metodami mechanistycznymi stosując podział rocznego okresu eksploatacji nawierzchni drogowej przypisując odpowiednie parametry warstw konstrukcyjnych nawierzchni analizowanym okresom eksploatacyjnym.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

W sytuacji ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zaliczenia będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady zaliczeń nie ulegają zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa
Prowadzący grup: Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)