Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S71265
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. BD
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 4 rok 7 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

WYKŁAD:

Grunt jako materiał budowlany.

Roboty ziemne liniowe i powierzchniowe.

Wykonywanie wykopów i nasypów.

Maszyny budowlane do robót ziemnych.

Metody, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntów.

Obliczanie objętości robót ziemnych.

Odwodnienie powierzchniowe dróg i ulic.

Odwodnienie wgłębne korpusu drogowego.

Wymiarowanie rowów i przepustów.

PROJEKT:

Obliczenia robót ziemnych oraz opracowanie rozdziału i transportu mas ziemnych dla wytyczonego odcinka drogi. Projekt odwodnienia powierzchniowego dla wytyczonego odcinka drogi.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Wiadomości wstępne.

Grunt jako materiał budowlany.

Liniowe i powierzchniowe roboty ziemne.

Obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych.

Technologie wykonywania liniowych budowli ziemnych (również w trudnych warunkach wodno – gruntowych i atmosferycznych).

Maszyny budowlane do robót ziemnych.

Metody, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu.

Geosyntetyki w budowlach ziemnych – podział, funkcje i zadania.

Odwodnienie – ogólne zasady i podstawowe dane do obliczeń hydraulicznych.

Odwodnienie powierzchniowe oraz wgłębna dróg i ulic (dane podstawowe, zakres stosowania, wymagania materiałowe, wymagania w okresie eksploatacji)

Kanalizacja deszczowa.

Obiekty inżynierskie związane z odwodnieniem dróg.

Wymiarowanie rowów i przepustów.

PROJEKT:

Ustalenie przebiegu trasy drogowej w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym, ustalenie przebiegu rowów i lokalizacji przepustów.

Wykonanie przekrojów poprzecznych do obliczenia robót ziemnych odcinka drogi.

Obliczenie objętości robót robót ziemnych - tabela robót ziemnych.

Sporządzenie wykresów objętości i transportu mas ziemnych - dobór maszyn budowlanych, wyznaczenie średnich odległości transportu, obliczanie momentów przewozowych.

Wyznaczenie zlewni drogi.

Wymiarowanie przekroju poprzecznego rowu przydrożnego.

Wymiarowanie światła przepustu drogowego.

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518)

2. WR-D-71-1 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe”

3. WR-D-71-2 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne”

4. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

6. Młodożeniec W. S.: „Budowa dróg. Podstawy projektowania”, Warszawa, 2011.

7. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: „Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym”, WKiŁ, Warszawa, 2010.

8. Edel R.: „Odwodnienie dróg”, WKiŁ, Warszawa, 2010.

9. „Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich – wnioski i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz innych elementów”, GDDKiA, 2009.

10. Szling Z., Pacześniak E.: „Odwodnienie budowli komunikacyjnych”,

Wrocław, 2004.

Efekty uczenia się:

Prawidłowo identyfikuje problemy z zakresu drogowych robót ziemnych.

Zna specyfikę pracy i klasyfikuje maszyny budowlane do robót ziemnych.

Oblicza objętości robót ziemnych.

Opracowuje rozdział i transport mas ziemnych.

Projektuje elementy odwodnienia odcinka drogi z uwzględnieniem technologii ich wykonania.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin złożony z 5 pytań opisowych i 5 pytań definicyjno - pojęciowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 (poprawne odpowiedzi na 3 spośród 5 pytań opisowych oraz 3 spośród 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

4,0 (poprawne odpowiedzi na 4 spośród 5 pytań opisowych oraz 4 spośród 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

5,0 (poprawne odpowiedzi na 5 pytań opisowych oraz 5 pytań definicyjno - pojęciowych)

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

PROJEKT:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1. Poprawnie oblicza i kreśli elementy drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym.

2. Sporządza przekroje poprzeczne do robót ziemnych, buduje tabelę objętości ziemnych.

3. Zna i poprawnie stosuje metodologię obliczeń odwodnienia trasy drogowej.

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4. Spełnia wymagania punktów 1-3.

5. Potrafi rysować niwelety rowów koordynując ze sobą obliczenia, rysunek przekroju podłużnego

i rysunki przekrojów poprzecznych.

6. Potrafi określić położenie przekrojów przejściowych i miejsc zerowych w obliczeniach robót ziemnych.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student:

7. Spełnia wymagania punktów 1-6.

8. Umie odczytać informacje zawarte na wykresach objętości i transportu mas ziemnych.

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Kolokwium zaliczeniowe złożone z 5 pytań opisowych dotyczących treści programowych. Oceny końcowe:

3,0 (poprawne odpowiedzi na 3 spośród 5 pytań)

4,0 (poprawne odpowiedzi na 4 spośród 5 pytań)

5,0 (poprawne odpowiedzi na 5 pytań)

Oceny 3,5 oraz 4,5 otrzymują studenci, którzy spełniają wymagania odpowiednio dla 3,0 i 4,0

w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo spełniają częściowe wymagania z poziomu wyższego.

Elementy i wagi wpływające na ocenę końcową: projekt - 75 %, kolokwium zaliczeniowe - 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Andrzej Plewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Motylewicz
Prowadzący grup: Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)