Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia betonu

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1S31021
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia betonu
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-go stopnia, 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Założenia (prorekwizyty):

Chemia budowlana B1S11003
Materiały budowlane B1S21015

Skrócony opis:

Zapoznanie z klasyfikacją, właściwościami i badaniami cech technicznych składników betonu, zapraw budowlanych, mieszanek betonowych i stwardniałych betonów. Wykształcenie umiejętności doboru składników betonu i ustalania składu betonu. Zapoznanie z podstawowymi procesami technologicznymi w produkcji betonu.

Pełny opis:

Wykład: Kruszywa do zapraw i betonu. Mineralne spoiwa budowlane: spoiwa powietrzne i spoiwa hydrauliczne. Woda do celów budowlanych. Dodatki i domieszki do betonów. Normalizacja i klasyfikacja betonów. Właściwości oraz oznaczenie cech technicznych i kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. Metody projektowania składu betonów. Podstawowe procesy technologiczne przy wytwarzaniu betonu.

Laboratorium: Oznaczenie uziarnienia kruszywa. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie cementu w celu ustalenia klasy cementu. Oznaczenie czasów wiązania cementu. Oznaczenie stosunku woda/spoiwo gipsowe metodą zasypywania. Oznaczenie czasu wiązania gipsu budowlanego. Projektowane składu zapraw budowlanych; oznaczenie konsystencji zapraw dwiema metodami; oznaczenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. Ocena wpływu plastyfikatora do zaprawy na konsystencję i gęstość objętościową zaprawy. Projektowanie mieszanki kruszyw do wykonania betonu zwykłego. Projektowanie betonu metodą doświadczalną (metoda zaczynu). Ocena doświadczalna skuteczności działania domieszki redukującej wodę w zaprojektowanej mieszance betonowej. Projektowanie betonów lekkich kruszywowych, klasyfikacja i właściwości kruszyw lekkich.

Literatura:

1. A.M. Neville: Właściwości betonu, Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012.

2. Zygmunt Jamroży: Beton i jego technologie, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2015.

3. E. Szymański, M. Bołtryk, G. Orzepowski: Materiały budowlane. T.2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi, Białystok: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2015.

4. Stanisław Peukert: Cementy powszechnego użytku i specjalne, Kraków: Polski Cement, 2000,

5. Paweł Łukowski: Modyfikacja materiałowa betonu, Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016.

6. Sławomir Chłądzyński: Spoiwa gipsowe w budownictwie, Warszawa: Medium DW, 2008.

7. Normy przedmiotowe i badawcze

Efekty uczenia się:

- stosuje obowiązujące normy w zakresie technologii betonu

- identyfikuje zjawiska zachodzące w procesie wiązania i twardnienia betonu, mechanizmy działania domieszek i dodatków do betonu

- identyfikuje procesy i wymagania technologiczne w produkcji betonu

- dokonuje jakościowego i ilościowego doboru składników betonu

- potrafi określić doświadczalnie parametry techniczne betonu

- potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykład W - 15h

Egzamin pisemny. Ocena końcowa egzaminu ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania egzaminacyjne wg poniższej skali ocen:

● 91 – 100 % – 5,0

● 81 – 90 % – 4,5

● 71 – 80 % – 4,0

● 61 – 70 % – 3,5

● 51 – 60 % – 3,0

● 0 – 50 % – 2,0

Laboratorium L - 30h

• wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych objętych programem,

• sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych,

• zaliczenie pisemne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę co najmniej 3.0 (zakres materiału obowiązujący do zaliczenia znajduje się w ostatnim punkcie sprawozdań do ćwiczeń).

• na ocenę poszczególnych ćwiczeń ma wpływ ocena za wykonanie sprawozdania (15% wagi) i ocena pisemnego zaliczenia (85% wagi).

• ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczeń laboratoryjne.

Skala ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia:

3,0 - 51-57%

3,5 - 58-64%

4- - 65-71%

4,0 - 72-79%

4,5 - 80-86%

5- - 87-93%

5,0 - 94-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Krzysztof Granatyr, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Małaszkiewicz, Roman Pacholak, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)