Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentowanie

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B06345
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundamentowanie
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo pasywne
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: konstrukcje budowlane
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Konstrukcje betonowe B05338
Mechanika budowli B03327
Mechanika gruntów B05343

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności wyboru metody posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowo-wodnych oraz projektowania i wymiarowania stóp fundamentowych i murów oporowych według EC 7.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu:

Rodzaje fundamentów. Fundamenty bezpośrednie: ławy, stopy, ruszty i płyty fundamentowe. Odwodnienie i zabezpieczenie ścian wykopów. Fundamenty głębokie: pale, studnie i kesony. Ścianki szczelne i szczelinowe. Wzmacnianie podłoża, wymiana gruntu, wstępna konsolidacja, drenaż pionowy, kolumny kamienne, zagęszczanie udarami i wybuchami. Zbrojenie gruntu. Iniekcja strumieniowa. Gwoździe, mikropale i kotwy gruntowe. Wzmacnianie fundamentów.

Ćwiczenia projektowe poświęcone są:

-projektowaniu stóp fundamentowych według Eurokodu 7,

-projektowaniu murów oporowych według Eurokodu 7

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rossiński B.: Fundamentowanie. Wyd. Arkady, Warszawa,1978. 2. Rybak Cz., Puła O., Sarniak W.: Fundamentowanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 1997. 3. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Wyd. PWN, Warszawa 2010. 4. Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, 4.Bzówka J., Knapik K., Juzwa A., Stelmach K., Geotechnika komunikacyjna. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2012, 5. Pisarczyk S., Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 2012, 6. PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Literatura uzupełniająca:

1. Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005. 2. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. WKŁ, Warszawa, 2010. 3. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011. 4. Atkinson J.H.: The mechanics of soils and foundations. Taylor and Francis, New York, 2007, 5. Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe, Tom 3, Wydanie IV, PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student:

Dobiera rodzaj fundamentu w zależności od rodzaju budowli i warunków gruntowo-wodnych,

Znajduje optymalne techniki wzmacniania podłoża i fundamentów,

Opisuje techniki specjalne stosowane w geotechnice,

Projektuje stopę fundamentową i mur oporowy,

Prezentuje i uzasadnia przyjęte w projekcie rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Wykład – Egzamin pisemny

Projekt - częściowe korekty, wykonanie dwóch ćwiczeń projektowych,

obrony końcowe,

Kryteria oceny:

Wykład:

Odpowiedź pisemna na 5 zagadnień fundamentowania

Za każdą odpowiedź można uzyskać liczbę punktów od 0 do 1.

Na ocenę dostateczną (3,0) - min. 2,5 pkt.

Na ocenę dostateczną plus (3,5) - min. 3,0 pkt.

Na ocenę dobrą (4,0) - min. 4,0 pkt.

Na ocenę dobrą plus (4,5) - min. 4,4 pkt.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) - min. 4,8 pkt.

Projekt:

Ocenie punktowej podlegają:

- bieżące korekty,

- części projektów: opis techniczny, obliczenia i projektowanie

zgodnie z Eurokodami, rysunki techniczne i konstrukcyjne,

- obrona projektu

- terminowe złożenie pracy

Na ocenę dostateczną (3,0) Student:

1. potrafi wybrać rodzaj fundamentu w zależności od rodzaju konstrukcji i warunków gruntowo-wodnych,

2. potrafi wyznaczyć parametry geotechniczne warstw podłoża,

3. potrafi zaprojektować stopy fundamentowe i ściany oporowe

płytowo-kątowe według zaleceń EC 7,

4. potrafi uzasadnić rozwiązania przyjęte w projekcie,

Na ocenę dobrą (4,0) Student:

5. spełnia wymagania pkt. 1–4,

6. zna i rozumie zasady współpracy fundamentu z podłożem,

7. zna i rozumie zasady oddziaływania gruntu na konstrukcje oporowe,

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) Student:

8. spełnia wymagania pkt. 1–7,

9. potrafi określić priorytety przy wyborze materiałów do projektowanych

konstrukcji,

10. potrafi poprawnie wykonać obliczenia konstrukcyjne fundamentów

i ścian oporowych zgodnie z EC 2.

UWAGA: zgodnie z Regulaminem Studiów dopuszcza się 1/5 godzin nieusprawiedliwionych (1/5 z 30godz.=6 godz.) Przekroczenie powyższej liczby godzin skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności wyboru metody posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowo-wodnych oraz projektowania i wymiarowania stóp fundamentowych i murów oporowych według EC7.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu:

Rodzaje fundamentów. Fundamenty bezpośrednie: ławy, stopy, ruszty i płyty fundamentowe. Odwodnienie i zabezpieczenie ścian wykopów. Fundamenty głębokie: pale, studnie i kesony. Ścianki szczelne i szczelinowe. Wzmacnianie podłoża, wymiana gruntu, wstępna konsolidacja, drenaż pionowy, kolumny kamienne, zagęszczanie udarami i wybuchami. Zbrojenie gruntu. Iniekcja strumieniowa. Gwoździe, mikropale i kotwy gruntowe. Wzmacnianie fundamentów.

Ćwiczenia projektowe poświęcone są:

-projektowaniu stóp fundamentowych według Eurokodu 7,

-projektowaniu murów oporowych według Eurokodu 7

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rossiński B.: Fundamentowanie. Wyd. Arkady, Warszawa,1978. 2. Rybak Cz., Puła O., Sarniak W.: Fundamentowanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 1997. 3. Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Wyd. PWN, Warszawa 2010. 4. Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: Fundamentowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, 4.Bzówka J., Knapik K., Juzwa A., Stelmach K., Geotechnika komunikacyjna. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2012, 5. Pisarczyk S., Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 2012, 6. PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Literatura uzupełniająca:

1. Pisarczyk S.: Geoinżynieria. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005. 2. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. WKŁ, Warszawa, 2010. 3. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011. 4. Atkinson J.H.: The mechanics of soils and foundations. Taylor and Francis, New York, 2007, 5. Starosolski W., Konstrukcje żelbetowe, Tom 3, Wydanie IV, PWN, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Sylwia Szerakowska, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Sylwia Szerakowska, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)