Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki geotechniczne

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B06072
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki geotechniczne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Realizacja i eksploatacja budynków
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Praktyki terenowe z geotechniki

Wymagania wstępne:Uzyskanie zaliczenia z laboratorium mechaniki gruntów oraz projektu z fundamentowania.

Forma i warunki zaliczenia:Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział w pracach kameralnych i zajęciach terenowych.

Założenia i cele przedmiotu: Praktyczne zapoznanie się z wykonywaniem technicznych badań podłoża gruntowego terenu.

Metody dydaktyczne:

Pełny opis:

Treści programowe:

Rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunków gruntowo-wodnych dokumentowanego terenu. Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego pod obiekty kubaturowe i liniowe np. droga lub przyłącze instalacyjne.

Efekty kształcenia:

Pogłębienie i utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach z mechaniki gruntów i fundamentowania głównie w zakresie opisów makroskopowych zarówno zgodnie z normami polskimi jak i europejskimi.

Praktyczne zapoznanie się z zakresem i sposobem wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego pod różnorodne obiekty budowlane co będzie skutkowało zarówno w pracy na budowie jak i pracach projektowych.

Literatura:

a) podstawowa:

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-81/B- Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.

PN-B- 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

PN-EN ISO 14688

b) uzupełniająca:

St.Pisarczyk, B. Rymsza, Badania laboratoryjne i polowe gruntów, Wyd. Politechniki Warszawskiej 1989r.

St. Pisarczyk, Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej, 2005r.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe 205 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wnorowska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Ćwiczenia terenowe - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wnorowska
Prowadzący grup: Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Ćwiczenia terenowe - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wnorowska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Janina Wnorowska, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Ćwiczenia terenowe - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wnorowska
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Mirosław Sawicki, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wnorowska
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Konopacki, Mirosław Sawicki, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praktyka - ZAL / NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)