Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika gruntów

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B05343
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika gruntów
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Geologia inżynierska i petrografia B02318
Matematyka I B01308
Matematyka II B02309
Wytrzymałość materiałów I B02320

Założenia (prorekwizyty):

Geologia inżynierska i petrografia B02318
Matematyka I B01308
Matematyka II B02309
Wytrzymałość materiałów I B02320

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności identyfikacji podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, ustalanie parametrów fizycznych i mechanicznych gruntu. Poznanie i zrozumienie zjawisk związanych z ruchem wody w gruncie. Nabycie umiejętności obliczania osiadań budowli i stateczności skarp.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu:

Elementy gruntoznawstwa. Grunt jako ośrodek trójfazowy. Badania cech fizycznych i mechanicznych gruntu. Badania polowe. Mechanizmy zniszczenia gruntu. Hipotezy wytrzymałościowe. Przepływ wody w gruncie. Filtracja. Konsolidacja. Wysadziny i przełomy. Stateczność skarp i zboczy. Zagęszczanie gruntów. Naprężenia w podłożu i osiadania budowli. Parcie i odpór gruntu.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są:

nabyciu umiejętności rozpoznawania gruntów oraz identyfikacji ich parametrów fizycznych i mechanicznych, badaniu wybranych cech fizycznych i mechanicznych gruntów, nabyciu umiejętności określania gruntu jako materiału do budowy nasypów, zapoznaniu się z ruchem wody w gruncie i związanymi z nim zjawiskami, nabyciu umiejętności oszacowania osiadań budowli oraz obliczania stateczności skarp i zboczy.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami zorganizowanymi wynosi: 67 godz. oraz nakład pracy samodzielnej studenta wynosi ok. 75 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKŁ. Warszawa, 2005.

2. Pisarczyk S.: Mechanika gruntów. Wyd. Pol. Warszawskiej, 1998.

3. Lambe T.W., Whitman.: Mechanika gruntów. Wyd. Arkady, Warszawa, 1978.

4. Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa 2012

5. Pisarczyk S., Obrycki M.: Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2002.

6. PN-EN 1997-2:2004 Eurokod 7.

7. Dąbska A., Gołębiewska A., Podstawy geotechniki. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

8. Wood D.M.: Soil Behavour and Critical State Soil Mechanics. Cambridge University Press. London, 1999.

9. Pisarczyk S.: Grunty nasypowe. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.

10. Szczepiński W.: Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich. Wyd. IPPT PAN, Warszawa 1974.

11. Wysokiński L.: Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 424/2011. Wyd. ITB, 2011.

12. Lancellotta R.: Geotechnical engineering. Rotterdam; Brookfield: Balkema A.A., 1995

Efekty uczenia się:

Identyfikuje parametry fizyczne i mechaniczne gruntów,

Opisuje ruch wody w gruncie i związane z tym zjawiska,

Oszacowuje osiadania budowli, stateczność skarp i zboczy,

Bada wybrane cechy fizyczne i mechaniczne gruntów,

Określa przydatność gruntu jako materiału do budowy nasypów,

Potrafi korzystać z internetowych i innych baz danych,

Potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Wykład - egzamin pisemny

Laboratorium - obowiązkowa obecność , przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne wykonanie badań laboratoryjnych oraz opracowanie wyników i terminowe składanie sprawozdań

z wykonanych badań lab., dwa sprawdziany pisemne, cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów.

Kryteria oceniania:

Wykład:

Odpowiedź pisemna na 5 zagadnień z Mechaniki gruntów.

Za każdą odpowiedź można uzyskać liczbę punktów od 0 do 1.

Na ocenę dostateczną - min. 2,5pkt.

Na ocenę dostateczną plus - min. 3 pkt

Na ocenę dobrą - min. 4 pkt.

Na ocenę dobrą plus - min. 4,4 pkt.

Na ocenę bardzo dobrą - min. 4,8 pkt.

Laboratorium:

Na ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych mają wpływ:

- w 50%: obowiązkowa obecność , przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne wykonanie badań laboratoryjnych oraz opracowanie wyników i terminowe składanie sprawozdań

z wykonanych badań lab.

- w 35%: dwa sprawdziany pisemne zaliczone na ocenę pozytywną

- 15%: cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów.

Na ocenę dostateczną (3,0) student powinien:

- obowiązkowo być obecny na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych,

- być przygotowany do ćwiczeń w stopniu co najmniej umożliwiającym poprawne wykonanie (zgodnie z instrukcjami) obowiązujących badań laboratoryjnych,

- składać terminowo poprawnie opracowane sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych,

- zaliczyć dwa pisemne sprawdziany co najmniej na ocenę dostateczną,

- cztery zadania rachunkowe z mechaniki gruntów wykonać w zakresie podstawowym (zgodnie z wytycznymi prowadzących).

Na ocenę dobrą (4,0) student powinien:

- spełnić wymagania z pkt. 1-5

- ponad przeciętnie zinterpretować wyniki badań w sprawozdaniach,

- zaliczyć dwa pisemne sprawdziany co najmniej na ocenę dobrą,

- rozwiązania zadań rachunkowych rozszerzyć w niezbędne opisy, definicje, schematy, wyprowadzenia wzorów oraz wnioski.

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student powinien:

- spełnić wymagania z pkt. 1-5 oraz 7-9,

- dodatkowo wykazać się bardzo dobrą znajomością zagadnień mechaniki gruntów oraz praktycznym jej wykorzystaniem na ćwiczeniach laboratoryjnych przy wykonywaniu badań laboratoryjnych i opracowywaniu wyników badań, przy rozwiązywaniu zadań rachunkowych a także na sprawdzianach pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Maria Sulewska, Zenon Szypcio, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Egzamin - Ocena
Laboratorium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Maria Sulewska, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Maria Sulewska, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Iwona Chmielewska, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Janina Wnorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)