Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia betonu

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B03326
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia betonu
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Chemia budowlana B01312
Materiały budowlane B02321

Założenia (prorekwizyty):

Chemia budowlana B01312
Materiały budowlane B02321

Skrócony opis:

Zapoznanie z klasyfikacją, właściwościami i oznaczaniem cech technicznych składników betonu, mieszanek betonowych i stwardniałych betonów; Wykształcenie umiejętności doboru składników betonu i ustalanie składu betonu. Zapoznanie z podstawowymi procesami technologicznymi w produkcji betonu

Pełny opis:

Wykłady:

Kruszywa do betonu i zapraw.

Mineralne spoiwa budowlane.

Woda do celów budowlanych.

Dodatki i domieszki do betonów.

Normalizacja i klasyfikacja betonów.

Właściwości oraz oznaczenie cech technicznych i kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego.

Metody projektowania składu betonów.

Podstawowe procesy technologiczne zachodzące przy wytwarzaniu betonu.

Laboratorium:

1. Oznaczenie uziarnienia kruszywa

2. Oznaczenie czasów wiązania gipsu budowlanego bez i z domieszką opóźniającą wiązanie

3. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie cementu w celu ustalenia klasy cementu (przygotowanie próbek)

4. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie cementu w celu ustalenia klasy cementu (wykonanie badania)

5. Oznaczenie czasów wiązania cementu

6. Projektowane składu zapraw budowlanych; oznaczenie konsystencji i plastyczności zapraw; ocena wpływu domieszki modyfikującej ilość wody zarobowej na ww. cechy zaprawy

7. Projektowanie betonów zwykłych metodą zaczynu - ustalenie danych wyjściowych, obliczenie receptury wstępnej

8. Projektowanie betonów zwykłych metodą zaczynu -wykonanie próbnego zarobu, określenie parametrów technicznych mieszanki betonowej, zaformowanie próbek do badań wytrzymałościowych

9. Projektowanie betonów zwykłych metodą zaczynu - ustalenie receptury laboratoryjnej i roboczej, sprawdzenie założonych parametrów technicznych projektowanego betonu, ustalenie klasy betonu w oparciu o wyniki badań próbek normowych

10. Projektowanie betonów zwykłych metodą podwójnego otulenia

11. Projektowanie betonów lekkich kruszywowych, klasyfikacja i właściwości kruszyw lekkich

Literatura:

1. Praca zbior. pod red. B. Stefańczyka, Budownictwo ogólne, t. I, Materiały i wyroby budowlane, Arkady2005,

2. Jamroży Z., Beton i jego technologie, PWN 2008,

3. Szymański E., Materiały budowlane, t2.WSEiP 2008,

4. Praca zbior. Pod red. L. Czarneckiego, Beton wg normy PN-EN 206-1 – komentarz, Polski Cement, Kraków 2004,

5. Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000

6. Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne, Polski Cement, Kraków 2000,

7.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement Kraków 2003,

8. Chłądzyński S., Spoiwa gipsowe w budownictwie, Medium DW, Warszawa 2008,

9. Normy przedmiotowe i badawcze

Efekty uczenia się:

Student:

1. stosuje obowiązujące normy w zakresie technologii betonu

2. identyfikuje zjawiska zachodzące w procesie wiązania i twardnienia betonu, mechanizmy działania domieszek i dodatków do betonu

3. identyfikuje procesy i wymagania technologiczne w produkcji betonu

4. dokonuje jakościowego i ilościowego doboru składników betonu

5. ocenia parametry techniczne betonu

6. potrafi korzystać z internetowych i innych baz danych

7. potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny

Wykład: egzamin pisemny

Laboratorium: wykonanie sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego, zaliczenie pisemne

Kryteria oceny

Wykład - skala ocen:

3,0 - 51-60%

3,5 - 61-70%

4,0 - 71-80%

4,5 - 81-90%

5,0 - 91-100%

Laboratorium - wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych objętych programem, sporządzenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie pisemne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę co najmniej 3.0 (zakres materiału obowiązujący do zaliczenia znajduje się w ostatnim punkcie sprawozdań do ćwiczeń).

Skala ocen:

3,0 - 51-57%

3,5 - 58-64%

4- - 65-71%

4,0 - 72-79%

4,5 - 80-86%

5- - 87-93%

5,0 - 94-100%

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę poszczególnych ćwiczeń ma wpływ ocena sprawozdania (20% wagi) i ocena pisemnego zaliczenia (80% wagi).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Edyta Pawluczuk, Jakub Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Małgorzata Lelusz, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Edyta Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)