Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo ogólne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B03325
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogólne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Literatura uzupełniająca:

1. Pyrak S, Włodarczyk w.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane. Część 3. WSiP, 2011. 2. Gaczek M. i inni: Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i przykłady obliczeń. Wyd. Politechniki Poznańskiej. 2011. 3. Schabowicz K., Gorzelańczyk T.: Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław, 2009. 4. Niedostatkiewicz M. i inni.: Budownictwo ogólne. Katalog rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Wyd. Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2006. 5. Allen E., Iano J.: Fundamentals of building construction: materials and metods. Wyd. Hoboken,NJ: Wiley & Sons, c. 2004

Efekty uczenia się:

EK1 – student ma podstawową wiedzę na temat projektowania i konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego,

EK2 – student zna zasady normowe oraz przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych i ich elementów

EK3 – student umie rozpoznać i dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych

EK4 – student potrafi określić i dokonać zestawienia obciążeń działających na elementy i obiekty budowlane

EK5 – student potrafi dokonać wyboru i poprawnie zastosować materiały i wyroby budowlane - elementy budowlane w projektowanych obiektach

EK6 – student przygotowuje i przedstawia prezentację ustną dot. wybranych technologii bud.

EK7 – student rozumie potrzebę uczenia się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład W-30h

– egzamin pisemny,

– warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i audytoryjnych,

Egzamin pisemny składa się z 5 pytań weryfikujących efekty kształcenia EK1, EK3.

Wybrane przez studenta 3 pytania są oceniane przez nauczyciela akademickiego w skali 2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0.

Oceny za poszczególne pytania : 3,0 (od 51 do 60 % ); 3,5 (od 61 – do 70 % ) ;4,0 (od 71 do 80 % ); 4,5 (od 81 do 90 % ); 5,0 (od 91 do 100 % );

Warunkiem koniecznym zdania egzaminu jest uzyskanie oceny 3,0 z każdego pytania.

Pozostałe oceny zależą od jakości odpowiedzi na wybrane pytania.

Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 3 ocen otrzymanych za wybrane pytania egzaminacyjne

Egzamin należy zdawać bez korzystania z notatek, ani innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z drugimi osobami.

Egzamin trwa ok.90 minut

Ćwiczenia audytoryjne – C-30 h

-zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych stanowi pozytywną weryfikację efektów kształcenia EK1, EK2, EK4, EK6, EK7,

- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdy element ćwiczenia: za wykonanie kompletnego zgodnego z tematem projektu, za zaliczenie 1 sprawdzianu pisemnego, za obronę ćwiczenia oraz za opracowanie i prezentację referatu .

Ćwiczenia projektowe- P-30 h

-zaliczenie ćwiczeń projektowych stanowi pozytywną weryfikację efektów kształcenia EK1, EK2, EK5,

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie kompletnego zgodnego z tematem projektu na ocenę min. 3,0 , zaliczenia każdego z 2 sprawdzianów pisemnych na ocenę min. 3,0 i obronę projektu na ocenę min. 3,0

Ćwiczenia audytoryjne i projektowe

- zasady oceny punktowej poszczególnych sprawdzianów pisemnych, obrony i referatu ustalają prowadzący ćwiczenia audytoryjne i projektowe.

Oceną końcową ćwiczeń audytoryjnych lub projektowych jest średnia ważona z ocen uzyskanych (odpowiednio do zakresu ćwiczeń za projekt, kolokwium i obronę, referat) wg skali ocen podanych w załącznikach Nr 1 i 2

Załącznik Nr 1

KARTA OCENY PUNKTOWEJ za elementy zaliczeniowe z przedmiotu

Budownictwo Ogólne – Ćwiczenia audytoryjne – C–30h

0. Oprawa projektu – ćwiczenia

- max. 1 punkty, min.1punkt:

dalej zapisano - 1/ 1

1. Opis techniczny konstrukcyjny - 9/ 3

2. Obliczenia statyczne - 45/26

3. Wykazy i załączniki - 5/ 2

---------------

Razem za projekt-ćwiczenie - 60/32 **

Dla ustalenia ocen wynikających z uzyskanych punktów za: projekt**, sprawdzian pisemny - obronę - referat*** przyjęto następujące skale ocen:

** Skala ocen dla projektu - ćwiczenia

– 31 punktów – 2

32 – 38 punktów – 3,0

39 – 44 punktów – 3.5

45 – 50 punktów – 4,0

51 – 55 punktów – 4,5

56 – 60 punktów – 5,0

*** Skala ocen dla sprawdzianu pisemnego, obrony ćwiczenia i referatu

91 – 100 % – 5,0

81 – 90 % – 4,5

71 – 80 % – 4,0

61 – 70 % – 3,5

51 – 60 % – 3,0

– 50 % – 2,0

Ocena ostateczna do wpisu w indeksie jest średnią ważoną z: oceny za projekt – ćwiczenie 60%, oceny za sprawdzian pisemny –15%, oceny za obronę ćwiczenia –10% i oceny za referat–15%

Załącznik Nr 2

KARTA OCENY PUNKTOWEJ za elementy zaliczeniowe z przedmiotu

Budownictwo Ogólne – Ćwiczenia projektowe – 30h

0. Oprawa projektu – ćwiczenia

- max. 1 punkty, min.1punkt:

dalej zapisano - 1/ 1

1. Opis techniczny - 9/ 3

3. Rysunki - 45/27

4. Wykazy i załączniki - 5/ 2

------------

Razem za projekt - 60/33 **

Dla ustalenia ocen wynikających z uzyskanych punktów za projekt**, sprawdzian pisemny - obronę***, przyjęto następujące skale ocen jak w załączniku Nr1

Ocena ostateczna do wpisu w indeksie jest średnią ważoną z: oceny za projekt - 60% , oceny za sprawdzian pisemny nr 1 - 15% , oceny za sprawdzian pisemny nr 2 - 15% i oceny za obronę projektu –10%

Praktyki zawodowe:

W planach studiów nie przewidziano praktyk zawodowych w ramach tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Natalia Stankiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 165 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sulewski
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Sulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi elementami i ustrojami obiektów budowlanych. Nauczenie zasad zestawiania obciążeń i konstruowania wybranych elementów budynków. Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków w technologii tradycyjnej. Wykształcenie umiejętności wyboru technologii realizacji obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady - W :

Budownictwo tradycyjne. Klasyfikacja budynków. Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Sztywność przestrzenna budynków. Dylatacje. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania w świetle przepisów prawa budowlanego. Wykopy budowlane. Fundamenty. Ściany budynków w technologii tradycyjnej. Ściany kominowe. Mury – zasady konstruowania z elementów drobnowymiarowych. Stropy gęstożebrowe . Schody. Dachy i stropodachy. Pokrycia dachowe. Stolarka i ślusarka budowlana. Izolacje przegród budowlanych. Elementy wykończeniowe budynków.

Ćwiczenia projektowe – P obejmują opracowanie: opisu technicznego, rysunków projektu budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej: rzutów, przekrojów i szczegółów architektoniczno-konstrukcyjnych

Ćwiczenia audytoryjne - C obejmują: zestawienie obciążeń, uproszczone obliczenia statyczne wskazanych elementów budowlanych oraz opracowanie prezentacji dotyczącej wybranej technologii realizacji obiektów budownictwa ogólnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Licholai L. i inni : Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008.. 2. Buczkowski W. i inni :Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków -działy wybrane. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2009. 3. Sulewski J.: Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010. 4. Hoła J. i inni: Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2006.5. Negrino T.: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Helion, Gliwice 2005/2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)