Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika i hydrologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B02329
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydraulika i hydrologia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Fizyka B01310
Matematyka I B01308
Mechanika teoretyczna B02316

Skrócony opis:

Poznanie i rozumienie zagadnień statycznego i dynamicznego oddziaływania cieczy na budowle lub jej elementy. Poznanie podstawowych zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Nauka projektowania przewodów pod ciśnieniem, drenów i koryt otwartych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu:

Właściwości fizyczne i mechaniczne cieczy. Elementy hydrostatyki. Parcie cieczy na ściany proste, załamane i zakrzywione. Podstawowe pojęcia hydrodynamiki cieczy. Równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Zabezpieczenie i uszczelnienie koryt. Ruch wody w gruncie. Światło mostów i przepustów. Spiętrzenia. Ciek i zlewnia. Bilans wodny zlewni. Podstawy hydrometrii i hydrografii. Gospodarka wodna. Ochrona przed powodzią.

Ćwiczenia poświęcone są zagadnieniom:

wyznaczania parć cieczy na ściany proste i załamane, konstruowaniu linii ciśnień i energii dla ruchu cieczy w przewodzie pod ciśnieniem, projektowaniu drenażu okólnego małego budynku, projektowaniu koryt otwartych.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami zorganizowanymi wynosi 35 godz. w oraz nakład pracy samodzielnej studenta ok. 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Czetwertyński E., Szuster A.: Hydraulika i hydrologia. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.

2. Kubrak J.: Hydraulika techniczna. Wyd. SGGW, Warszawa, 1998.

3. Byczkowski A.: Hydrologia, T.2, Wyd. SGGW, Warszawa, 1992.

4. Puzyrewski R., Sarnicki J.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

5. Gryboś R.: Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

6. Sokołowski J., Żbikowski A.: Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW, Warszawa, 1993.

Uzupełniająca:

7. Byczkowski A.: Hydrologia. T.1, Wyd. SGGW, Warszawa, 1992.

8. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna. Wyd. PWN, Warszawa, 2007.

9. Sobota J.: Hydraulika i hydrologia. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław, 2004.

10. Kiciński T., Byczkowski A., Skrzynecka J., Wicher M.: Materiały do ćwiczeń z hydrologii. Wyd. SGGW, Warszawa, 1994.

11. Bedinet P.B., Huber W.C.: Hydrology and floodplain analysis. Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1988.

Efekty uczenia się:

Identyfikuje oddziaływania cieczy na budowle lub jej elementy.

Opisuje podstawowe prawa ruchu cieczy w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Rozpoznaje podstawowe zagadnienia hydrologii i gospodarki wodnej.

Oblicza parcia cieczy na ściany proste i załamane.

Konstruuje linie ciśnień i energii dla ruchu cieczy w przewodzie pod ciśnieniem.

Projektuje drenaż okólny małego budynku.

Projektuje rów trapezowy dla zadanego przepływu.

Wykorzystuje źródła baz danych dostępnych w bibliotece i w internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Wykład - kolokwium pisemne

Projekt - wykonanie 3 ćwiczeń projektowych, korekty częściowe i obrony końcowe, trzy sprawdziany pisemne.

Kryteria oceny:

Wykład - kolokwium pisemne

Odpowiedź pisemna na 5 zagadnień dotyczących hydrauliki i hydrologii.

Za każdą odpowiedź można uzyskać liczbę punktów od 0 do 1.

Na ocenę dostateczną - min. 2,5 pkt.

Na ocenę dostateczną plus - min. 3 pkt.

Na ocenę dobrą - min. 4 pkt.

Na ocenę dobrą plus - min. 4,4 pkt.

Na ocenę bardzo dobrą - min. 4,8 pkt.

Projekt :

wykonanie 3 ćwiczeń projektowych, korekty częściowe i obrony końcowe, trzy sprawdziany pisemne (Ćw. proj. 1: max. 34pkt. +

Ćw. proj. 2: max. 33pkt. + Ćw. proj. 3: max. 33pkt. = max. 100pkt.)

Na ocenę dostateczną (3,0) student powinien uzyskać min. 60pkt:

- zaliczyć na ok. 60% bieżące korekty (min. 7pkt)

- z projektów uzyskać min. ok. 60% punktów (ok 25pkt)

- z obrony uzyskać min. ok. 60% punktów (ok 18pkt)

- terminowe złożenie pracy (10pkt)

Na ocenę dobrą (4,0) student powinien uzyskać min. 80pkt:

- zaliczyć na ok. 80% bieżące korekty (min. 9pkt)

- z projektów uzyskać min. ok. 80% punktów (ok 37pkt)

- z obrony uzyskać min ok. 80% punktów (ok 24pkt)

- terminowe złożenie pracy (10pkt)

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) student powinien uzyskać min. 95pkt:

- zaliczyć na ok. 90% bieżące korekty (min. 11pkt)

- z projektów uzyskać min. 95% punktów (ok 46pkt)

- z obrony uzyskać min 95% punktów (ok 28pkt)

- terminowe złożenie pracy (10pkt)

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obliczoną z ocen uzyskanych za 3 ćwiczenia projektowe oraz ocen z trzech sprawdzianów pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Poznanie i rozumienie zagadnień statycznego i dynamicznego oddziaływania cieczy na budowle lub jej elementy. Poznanie podstawowych zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Nauka projektowania przewodów pod ciśnieniem, drenów i koryt otwartych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu:

Właściwości fizyczne i mechaniczne cieczy. Elementy hydrostatyki. Parcie cieczy na ściany proste, załamane i zakrzywione. Podstawowe pojęcia hydrodynamiki cieczy. Równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Zabezpieczenie i uszczelnienie koryt. Ruch wody w gruncie. Światło mostów i przepustów. Spiętrzenia. Ciek i zlewnia. Bilans wodny zlewni. Podstawy hydrometrii i hydrografii. Gospodarka wodna. Ochrona przed powodzią.

Ćwiczenia poświęcone są zagadnieniom:

wyznaczania parć cieczy na ściany proste i załamane, konstruowaniu linii ciśnień i energii dla ruchu cieczy w przewodzie pod ciśnieniem, projektowaniu drenażu okólnego małego budynku, projektowaniu koryt otwartych.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami zorganizowanymi wynosi 35 godz. w oraz nakład pracy samodzielnej studenta ok. 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Czetwertyński E., Szuster A.: Hydraulika i hydrologia. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.

2. Kubrak J.: Hydraulika techniczna. Wyd. SGGW, Warszawa, 1998.

3. Byczkowski A.: Hydrologia, T.2, Wyd. SGGW, Warszawa, 1992.

4. Puzyrewski R., Sarnicki J.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

5. Gryboś R.: Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

6. Sokołowski J., Żbikowski A.: Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW, Warszawa, 1993.

Uzupełniająca:

7. Byczkowski A.: Hydrologia. T.1, Wyd. SGGW, Warszawa, 1992.

8. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna. Wyd. PWN, Warszawa, 2007.

9. Sobota J.: Hydraulika i hydrologia. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław, 2004.

10. Kiciński T., Byczkowski A., Skrzynecka J., Wicher M.: Materiały do ćwiczeń z hydrologii. Wyd. SGGW, Warszawa, 1994.

11. Bedinet P.B., Huber W.C.: Hydrology and floodplain analysis. Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1988.

Uwagi:

Student identyfikuje oddziaływania cieczy na budowle lub jej elementy.

Opisuje podstawowe prawa ruchu cieczy w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Rozpoznaje podstawowe zagadnienia hydrologii i gospodarki wodnej.

Oblicza parcia cieczy na ściany proste i załamane.

Konstruuje linie ciśnień i energii dla ruchu cieczy w przewodzie pod ciśnieniem.

Projektuje drenaż okólny małego budynku.

Projektuje rów trapezowy dla zadanego przepływu.

Wykorzystuje źródła baz danych dostępnych w bibliotece i w internecie.

Metody oceny:

Wykład - kolokwium pisemne

Projekt - wykonanie 3 ćwiczeń projektowych, korekty częściowe i obrony końcowe, trzy sprawdziany pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Mieczysław Krzywiec, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Szypcio
Prowadzący grup: Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Zenon Szypcio, Małgorzata Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)