Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika budowli 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AUI1053
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika budowli 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Strona przedmiotu: http://www.wa.pb.edu.pl/mechanika-budowli-1.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie zasad kształtowania struktur i ustrojów budowlanych, ich stosowania, podstawowych zależności między warunkami ich pracy a proporcjami formy i przekroju w różnych rozwiązaniach

materiałowych.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia.

Pełny opis:

Treści programowe:

Statyka i mechanika budowli statycznie wyznaczalnych. Analiza, synteza i optymalizacja. Zasady tworzenia schematów statycznych. Zasady modelowania i łączenia obciążeń. Sposób przekazywania obciążeń z elementu na element. Rodzaje naprężeń i ich wyznaczanie. Wyznaczanie wielkości mechanicznych niezbędnych do projektowania.

Literatura:

a) podstawowa:

Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów, Warszawa, Arkady, 1996.

Pyrak S., Szulborski K., Mechanika konstrukcji: przykłady obliczeń, Warszawa, Arkady, 2004.

b) uzupełniająca:

Shaeffer R.E.: Building Structures: elementary analysis and design. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1980.

Salvadori M., Structure in architecture: the building of buildings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1975.

Efekty uczenia się:

student posiada wiedzę o zasadach stosowania ustrojów

statycznie wyznaczalnych

potrafi tworzyć schematy statyczne ustrojów statycznie

wyznaczalnych, umie dobierać i przekazywać obciążenia

posiada umiejętność rozpoznawania i wyznaczania naprężeń

oraz wielkości mechanicznych potrzebnych do projektowania

posiada umiejętność optymalnego kształtowania statycznie

wyznaczalnych struktur z różnych materiałów

Metody i kryteria oceniania:

Materiał przedmiotu jest podzielony na 5 obszarów tematycznych, zwanych tematami.

Opanowanie materiału jest weryfikowane na pisemnych sprawdzianach, odbywających się w ciągu całego semestru. Sprawdziany odbywają się w dwóch terminach (pierwszym zwykłym i drugim poprawkowym).

Jest 5 sprawdzianów zwykłych. Każdy sprawdzian dotyczy jednego tematu i obejmuje 3 zadania.

Są 2 sprawdziany poprawkowe, dostępne dla osób, które nie zaliczyły tematów w terminie zwykłym. Pierwszy sprawdzian dotyczy tematów 1,2,3, drugi sprawdzian dotyczy tematów 4,5. Każdy sprawdzian obejmuje po jednym zadaniu z jednego tematu.

Są 2 sprawdziany poprawkowe rezerwowe, dostępne dla osób, które nie zaliczyły tematów w terminie zwykłym i nie uczestniczyły w terminie poprawkowym. Pierwszy sprawdzian dotyczy tematów 1,2,3, drugi sprawdzian dotyczy tematów 4,5. Każdy sprawdzian obejmuje po jednym zadaniu z jednego tematu.

Każde zadanie na sprawdzianie zwykłym lub poprawkowym to maksymalnie 1 punkt. Usterka poważna to 0 punktów za zadanie. Każda drobna usterka to -0.1 punktu. Jedno zadanie (jeden punkt) zalicza temat.

OCENA OSTATECZNA Z ĆWICZEŃ

5.0 (bardzo dobry) -> (Zaliczenie 5 tematów) i (suma punktów z 5 tematów ≥ 12)

4.5 (dobry plus) -> (Zaliczenie 5 tematów) i (suma punktów z 5 tematów ≥10)

4.0 (dobry) -> (Zaliczenie minimum 4 tematów) i (suma punktów z 5 tematów ≥ 8)

3.5 (dostateczny plus) -> (Zaliczenie minimum 4 tematów) i (suma punktów z 5 tematów ≥6)

3.0 (dostateczny) -> Zaliczenie minimum 3 tematów

2.0 (niedostateczny) -> Zaliczenie mniej niż 3 tematów

WYKŁADY - ocena uzyskana na ćwiczeniach jest oceną z wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Musiuk
Prowadzący grup: Adam Musiuk, Katarzyna Woszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Musiuk
Prowadzący grup: Adam Musiuk, Katarzyna Woszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 91 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Wiercińska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska, Mateusz Mazur, Anna Naumiuk-Jakuc, Milena Wiercińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 87 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 87 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 86 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 116 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Kozikowska, Adam Musiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kozikowska
Prowadzący grup: Agata Kozikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)