Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy budownictwa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: Ś14025
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 2 rok 4 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Rysunek techniczny i geometria wykreślna, Materiałoznawstwo, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia: pisemna forma zaliczenia końcowego wykładu; projekt - średnia z ocen kolokwiów cząstkowych, projektu i obrony projektu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wiedzą z zakresu poprawnego formowania ustrojów budowlanych, roli i zadań podstawowych elementów budynku, w tym elementów konstrukcyjnych, oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Metody dydaktyczne:wykłady, projekt

Pełny opis:

Pojęcia podstawowe, rodzaje i zadania następujących elementów budowli: fundamentów, ścian, stropów, stropodachów,dachów, schodów.

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

Przegrody budowlane - warunki wytrzymałościowe, izolacyjne i przeciwpożarowe.

Dylatacje.

Konstrukcje murowe, żelbetowe, stalowe i drewniane - charakterystyka, warunki stosowania.

Efekty kształcenia: rozumienie roli i zadań podstawowych elementów budynku, w tym elementów konstrukcyjnych; umiejętność oceny podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Rozporządzenie Min. Infrastr. z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr75 z dn. 15.06.2002 r.

2.Budownictwo ogólne - elementy budynków, podstawy projektowania, tom 3, praca zbiorowa pod redakcją Lecha Lichołai, Arkady, Warszawa 2008

3. Budownictwo ogólne - konstrukcje budynków, tom 4, praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Buczkowskiego, Arkady, Warszawa 2009

b) uzupełniająca:

1. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów, Kraków 2006

2. Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009

3. Bieniasz J., Jnuszewski B., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2010

4. Rozporządzenie Min. Infrastr. z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.nr120 z dn. 3.07.2003 r.

Efekty uczenia się:

- opisuje typy obiektów bud., formy zabudowy, wymagania terenowe i zna zasady ogólnego kształtowania konstrukcji obiektów bud.

- identyfikuje materiały, elementy, ustroje budowlane i relacje między nimi oraz otaczającą przestrzenią

- analizuje i sporządza rysunki budowlane budynków i zagospodarowania działki

- poprawnie dobiera i opisuje materiały, elementy i rozwiązania techniczne stosowane w obiektach bud. i zagospodarowaniu ich otoczenia

- przygotowuje i przedstawia prezentację ustną dot. wybranych obiektów i technologii ich wznoszenia

- potrafi korzystać z internetowych i innych źródeł baz danych

- potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - kolokwium zaliczające pisemne, ćwiczenia - korekty, zaliczenie pisemne, obrona i prezentacja projektu, dyskusja o projekcie.

Za projekt oceny:

bdb wykonanie i zaliczenie projektu bezbłędne

db+ wykonanie i zaliczenia z bardzo nieznacznymi uchybieniami

db wykonanie i zaliczenie bez większych błędów

dst+ wykonanie z błędami lecz nie dyskwalifikującymi całości i wyjaśnionymi w czasie obrony projektu

dst wykonanie z błędami lecz nie dyskwalifikującymi całości i wyjaśnienia jedynie na poziomie dostatecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Wasil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Ickiewicz, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sarosiek
Prowadzący grup: Wiesław Sarosiek, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Sarosiek
Prowadzący grup: Wiesław Sarosiek, Sylwia Złowodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk, Sylwia Złowodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk, Sylwia Złowodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 109 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 109 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 122 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 122 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawczuk
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Katarzyna Cichocka, Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Mirosław Dytczak, Wiesław Sarosiek, Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 146 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 126 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Dorota Małaszkiewicz, Katarzyna Sawczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)