Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr spec. GPiN
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2017L - Semestr letni 2017/18
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L 2012L 2017L
GPS106 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczemia - zaliczenie pisemne oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią w kontekście założeń oraz regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia audytoryjne

Strona przedmiotu
GPS102 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Ochrona i kształtowanie środowiska

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne, projekt - opis i dyskusja projektu, załączniki graficzne w postaci map

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętność rozpoznawania i rozumienia podstawowych procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną. Umiejętność identyfikowania zagrożeń środowiska przyrodniczego i posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody, kreowanie zdolności decyzyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Metody diagnozy ekologicznej równowagi w krajobrazie i kształtowanie obiektów przyrodniczych.

Metody dydaktyczne:

Metody audiowizualne – prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne - konstruowanie planu przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem form prawnej ochrony przyrody i oceny oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Strona przedmiotu
GPS108 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS105 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Wykład, Projekt

Wymagania wstępne: przedmiot stanowi kontynuację treści programowych przedmiotów: planowanie przestrzenne oraz projektowanie urbanistyczne realizowanych w trakcie studiów I stopnia,Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - test sprawdzający

Projekt - opracowanie projektowe

Założenia i cele przedmiotu:

- rozumienie struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta,

- rozumienie zasad rozwoju miasta, mechanizmów przestrzennej transformacji miasta,

- umiejętność diagnozowania podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem miasta,

- rozumienie potrzeby planowania miasta w aspekcie kompozycyjnym,

- rozumienie znaczenia przestrzeni publicznej w strukturze miasta,

- rozumienie znaczenia ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w miastach,

- rozumienie zasad projektowania infrastruktury miejskiej,

Metody dydaktyczne: Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, projekt - opracowanie graficzne i model

Strona przedmiotu
GPS1205 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zasadami rozwoju miasta oraz mechanizmami jego przestrzennej transformacji. Wykształcenie umiejętności rozumienia struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta oraz diagnozowania podstawowych problemów związanych z jego funkcjonowaniem, w tym aspektów infrastruktury technicznej. Ponadto rozumienia aspektu kompozycyjnego oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w procesie planowania rozwoju miasta. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

Strona przedmiotu
GPS103 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - kolokwium oraz opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia (problemu).

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką regionu, regionalizacji oraz kształtowania rozwoju społeczno - gospodarczego w wymiarze regionalnym. Zaznajomienie z uwarunkowaniami, zasadami i mechanizmami kształtowania polityki regionalnej.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia audytoryjne

Strona przedmiotu
GPS107 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obieralny

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami

Forma i warunki zaliczenia:

-zaliczenie gry dydaktycznej w ramach ćwiczeń

-egzamin pisemny na zaliczenie wykładu

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zagadnieniem traktowania nieruchomości jako dobra ekonomicznego i przedmiotu obrotu rynkowego oraz obiektu inwestycji;

- wprowadzenie do teorii cykli koniunkturalnych na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rynku mieszkaniowego;

- wskazanie podmiotów uczestniczących w rynku nieruchomościami (głównie pośredników w obrocie nieruchomościami), zadań i form współpracy między nimi.

Metody dydaktyczne:

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

-analiza literatury i innych materiałów źródłowych

-dyskusja, praca w grupach zadaniowych

Strona przedmiotu
GPS111 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: teoria organizacji i zarządzania, znajomość zasad ochrony i kształtowania środowiska, rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju

Forma i warunki zaliczenia:pisemne zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu: Celem nauczania jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, studium przypadków

Strona przedmiotu
GPS104 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS101 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS1209 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy

Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu planowania przestrzennego

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów m.in. z takimi zagadnieniami jak:

Funkcje i cele szacowania nieruchomości. Regulacje prawne wyceny nieruchomości.Wybrane standardy zawodowe.Podstawy gospodarki nieruchomościami. Elementy probabilistyki i statystyki w aspekcie szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Podejście porównawcze, kosztowe i dochodowe szacowania nieruchmości. Zastosowanie regresji wielorakiej w szacowaniu nieruchomości.Szacowanie w celu naliczania wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości rolnej.

Metody dydaktyczne:

-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

-analiza literatury i innych materiałów źródłowych

-dyskusja, praca w grupach zadaniowych

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)