Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: ZS04050
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - zarządzanie stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:podstawy rachunkowości

Forma i warunki zaliczenia:wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu: rozumienie istoty i zasad kształtowania się kosztów, przychodów i wyniku finansowego w przedsiębiorstwie oraz poznanie wartości informacyjnej sprawozdania finansowego

Metody dydaktyczne:wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia - rozwiązywanie zadań - praca w grupach, ewidencja na kontach księgowych,

Pełny opis:

Treści programowe: Definicje i klasyfikacje kosztów. Pomiar kosztów, Ewidencja kosztów w rachunku uproszczonym i rozwiniętym. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne.Kalkulacja kosztów - cele, zadania i przykłady zastosowań. Metody i odmiany kalkulacji. Sposób jej wykonania. Produkty pracy - wycena i ewidencja, Przychody ze sprzedaży produktów pracy i koszty ich uzyskania. Leasing finansowy i operacyjny - sposób ewidencji u finansującego i korzystającego. Usługi długoterminowe - zasady wyceny i ewidencja.Wynik finansowy - zasady ustalania w poszczególnych segmentach i kategoriach, wariant kalkulacyjny i porównawczy, sposób ustalania i newidencja księgowa.Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym, Podział wyniku finansowego, Inwentaryzacja- Zamknięcie ksiąg rachunkowych Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna.

Efekty kształcenia: nabycie wiedzy do efektywnego zarządzania kosztami, przychodami i wynikiem finansowym.

Literatura:

a) podstawowa:

1. J. Matuszewicz, P.Matuszewicz Rachunkowość od podstaw z uwzględniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości,Finans-Servis, Warszawa 2007

2) 1. J. Matuszewicz, P.Matuszewicz Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od odstaw, Finans-Servis, Warszawa 2007

b) uzupełniająca:

Z.Messner (red)Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

2. B.Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bagieńska
Prowadzący grup: Anna Bagieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Stalończyk
Prowadzący grup: Izabela Stalończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Stalończyk
Prowadzący grup: Izabela Stalończyk, Anna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Stalończyk
Prowadzący grup: Izabela Stalończyk, Anna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Stalończyk
Prowadzący grup: Izabela Stalończyk, Anna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bagieńska
Prowadzący grup: Anna Bagieńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Truszkowska-Kurstak
Prowadzący grup: Monika Truszkowska-Kurstak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Truszkowska-Kurstak
Prowadzący grup: Monika Truszkowska-Kurstak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łuczaj
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Anna Dyhdalewicz, Jolanta Łuczaj, Monika Truszkowska-Kurstak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bagieńska
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Anna Dyhdalewicz, Jolanta Łuczaj, Anna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Łuczaj
Prowadzący grup: Jolanta Łuczaj, Monika Truszkowska-Kurstak, Marta Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bagieńska
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Anna Dyhdalewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linowska
Prowadzący grup: Anna Bagieńska, Anna Dyhdalewicz, Anna Linowska, Monika Truszkowska-Kurstak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linowska
Prowadzący grup: Anna Linowska, Marta Wojciuk, Anna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - ZAL / NZAL
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)