Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foresight w zarządzaniu strategicznym

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: ZNU02586
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Foresight w zarządzaniu strategicznym
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty- zarządzanie niestacjonarne II stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia w procesie zarządzania przyszłością – foresightu technologicznego oraz wyrobienie praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania strategicznego. Zapoznanie studentów z istotą, ewolucją oraz typologią badań foresightowych. Przekazanie wiedzy z zakresu polskich i krajowych doświadczeń z realizacji inicjatyw foresightowych. W ramach pracy grupowej student wykształca umiejętność posługiwania się wybranymi metodami badawczymi foresightu. Przygotowanie miniprojektów foresightowych w wybranych sferach zarządzania strategicznego.

Pełny opis:

Wprowadzenie do badań nad przyszłością. Metody budowania wizji przyszłości. Prognozowanie w technice. Idea foresightu. Przesłanki stosowania foresightu. Historia procesu foresight. Rodzaje oraz kategorie foresightu. Istota foresightu technologicznego. Foresight a planowanie strategiczne. Foresight a prognozowanie. Foresight technologiczny a zarządzanie technologią. Metody stosowane w projektach foresight: metody ilościowe, metody jakościowe (burza mózgów; analiza STEEPV i jej modyfikacje; analiza SWOT; metoda delficka; metoda kluczowych technologii; podstawy budowy scenariuszy - techniki formalne). Organizacja i prowadzenie programów foresight. Doświadczenia w prowadzeniu projektów typu foresight w Polsce i na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Rozprawy Naukowe Nr 218, Biblioteka Nauk o Zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011; 2. Foresight Technologiczny, podręcznik, Tom 1, Organizacja i metody, UNIDO (red.), Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2008; 3. Foresight Technologiczny, podręcznik, Tom 2, Foresight technologiczny w praktyce, UNIDO (red.), Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2008; 4. Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2009; 5. L. Fahey, R. M. Randall (eds.), Learning from the future: competitive foresight scenarios, Wiley J., New York, 1998.

Literatura uzupełniająca: 1. Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R. , The handbook of technology foresight: concepts and practice, Publisher: Edward Elgar, 2008; 2. Jasiński L. J., Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2007; 3. Piasecki B., Pierwsze kroki w foresighcie, [w:] Regionalna strategia innowacji – foresight regionalny, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, Prace Instytutu nr 1, Łódź, 2004.

Efekty uczenia się:

student: wskazuje najważniejsze aspekty i istotę foresightu technologicznego; omawia ewolucję i typologię foresightu (w odniesieniu do doświadczeń polskich i światowych), przedstawia jego elementy; nabywa umiejetność z zakresu projektowania metodyki badawczej inicjatyw foresightowych oraz specyfiki stosowania wybranych metod badawczych foresightu, poprawnie interpretuje rolę foresightu w procesie zarządzania strategicznego, potrafi pracować w zespole i wypracować wizję rozwojową wybranego obszaru badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - test pisemny; Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie kolokwium, ocena pracy na ćwiczeniach szczególnie w trakcie analizy przypadków, ocena miniprojektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024"

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kononiuk
Prowadzący grup: Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
E-learning:

Nie
Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kononiuk
Prowadzący grup: Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kononiuk
Prowadzący grup: Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kononiuk
Prowadzący grup: Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Magruk
Prowadzący grup: Andrzej Magruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)