Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie przestrzenią miasta

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: XHES003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie przestrzenią miasta
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD-KB niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne wykładu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z prawidłowościami zachodzącymi w procesie kształtowania się i rozwoju miast. Wskazanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania miast.

Metody dydaktyczne:

wykład

Pełny opis:

Treści programowe:

Miasto jako jednostka przestrzenna - wyznaczniki miejskości, czynniki miastotwórcze, rodzaje i funkcje miast. Efekty urbanizacji. Ekonomiczne, społeczne i przestrzenne aspekty rozwoju miast. Zarządzanie przestrzenią miejską.

Literatura:

a) podstawowa:

1. M.Czornik, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004. 2. R. Brol, Ekonomika i zarządzanie miastem,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004. 3. M.J.Nowak, T. Skotarczak, Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, CeDeWu, Warszawa 2012.

b) uzupełniająca:

1. J.Słodczyk, M.Śmigielska (red.), Wspóczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, Opole 2008. 2. J.Słodczyk, E.Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno - demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole 2006. 3. K.Heffner, T.Marszał, Contemporary problems of small towns' development: lokal and regional aspects, PKZK PAN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student charakteryzuje funkcje miasta i wyznaczniki miejskości, wyjaśnia ekonomiczne podstawy zarządzania miastem, identyfikuje czynniki i bariery rozwoju miast, ocenia skutki rozwoju miast.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Harasimowicz
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)