Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy budownictwa przemysłowego

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X12216
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy budownictwa przemysłowego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: mechanika teoretyczna, budownictwo ogólne, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie układów technologicznych wybranych zakładów przemysłowych w aspekcie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. Nauczenie projektowania budowlano-konstrukcyjnego fundamentów pod maszyny oraz zasad projektowania konstrukcji budynków przemysłowych i kominów. Zapoznanie z zasadami określania ocen szkodliwości drgań na budynki i ludzi w budynkach.

Metody dydaktyczne: wykład i projekt

Pełny opis:

Treści programowe:

Ogólne zasady projektowania zakładów przemysłowych. Układy funkcjonalne wybranych zakładów produkujących.

Charakterystyka konstrukcji budynków przemysłowych, prefabrykowanych i monolitycznych. Konstrukcje hal, budynków parterowych i wielokondygnacyjnych. Budynki magazynowe otwarte i zamknięte. Elementy głównej konstrukcji nośnej i usztywnienia.

Konstrukcje wsporcze rurociągów przesyłowych i obudowa rurociągów podziemnych. Konstrukcje nośne

do transportu taśmociągami.

Kominy przemysłowe. Charakterystyka rozwiązań konstrukcjnych czopucha i trzonu. Obciążenia, metodyka analiz statycznych i osobliwości wymiarowania przekrojów krytycznych komina. projektowanie kominów murowanych, żelbetowych i stalowych.

Konstrukcje fundamentów pod maszyny.

Charakterystyki dynamiczne maszyn. Metoda projektowania fundamentów. Modele dynamiczne maszyn. Tłumienie drgań. Analizy dynamiczne zachowania się fundamentów. Wibroizolacja. Drgania ośrodka gruntowego.

Efekty kształcenia:

Literatura:

a) podstawowa:

1. Lechman M.: Wolno stojące kominy żelbetowe. Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN. Wytyczne. Warszawa : Wydaw. Instytutu Techniki Budowlanej, 2010.

2. Meller M.: Kominy przemysłowe. Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2007.

3. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych. "Archi-Plus", Kraków, 2006.

4. Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady, Warszawa, 2006.

b) uzupełniająca:

1. Lipiński J: Fundamenty pod maszyny. Arkady, Warszawa, 1985.

2. Mrozek W.: Budownictwo przemysłowe, cz. I i II. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok, 1990.

3. Włodarczyk W., Kowalski A., Pietrzak K.: Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995.

4. Prakash S.: Soil dynamics. McGraw-Hill, New York, 1981.

Efekty uczenia się:

Student:

Klasyfikuje rodzaje konstrukcji przemysłowych.

Określa odziaływania na elementy konstrukcyjne budowli przemysłowej.

Dobiera optymalne rozwiązanie konstrukcyjne w zależności od rodzaju zakładu przemysłowego i elementów jego wyposażenia.

Rozumie specyfikę budownictwa przemysłowego.

Projektuje fundamenty maszyn i kominy przemysłowe.

Prezentuje i uzasadnia koncepcję proponowanego rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gosk
Prowadzący grup: Wojciech Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)