Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo turystyczne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TSU04065
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo turystyczne
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne: Podstawy turystyki, Psychologia turystyki

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady – egzamin pisemny

Ćwiczenia – kolokwium, aktywność i przygotowanie do zajęć

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki doradztwa turystycznego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania do pełnienia roli doradcy turystycznego, stosowania technik pracy doradczej, organizowania działań doradczych.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, analiza studium przypadków, warsztaty

Pełny opis:

Treści programowe:

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe w Polsce i za granicą. Rynek pracy w turystyce. Istota doradztwa w turystyce. Cechy niezbędne do pełnienia roli doradcy. Rodzaje i formy doradztwa. Techniki indywidualnej, grupowej i środowiskowej pracy doradczej. Zadania edukacyjne w doradztwie – programy szkoleniowe, techniki realizacji. Aktywizacja grup pracowników i społeczności lokalnych. Efektywna współpraca w projektach rozwoju turystyki. Organizacja działalności doradczej. Instytucje doradcze w branży turystycznej. Możliwości finansowania doradztwa z funduszy Unii Europejskiej.

Efekty kształcenia: nabycie umiejętności praktycznych przydatnych do pełnienia roli doradcy turystycznego, w tym znajomość metod i technik pracy doradczej, umiejętność organizowania działań doradczych

Literatura:

a) podstawowa:

1.Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Wyd. „Diffin, Warszawa 2009.

2.Zawisza S. Procesy komunikowania w doradztwie. Teoria i badania empiryczne, Wyd. ATR, Bydgoszcz 3003.

3.Ciesielski B. W., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

b) uzupełniająca:

1.Obsługa ruchu turystycznego, (red.) B. Mayer, PWN, Warszawa 2006.

2.Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu: techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Wyd. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet", Warszawa 2002.

3. Kujawiński W., Metodyka doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)