Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: TS06427
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - TIR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wykład i ćwiczenia

Wymagania wstępne:Podstawy turystyki, Ekonomika turystyki i rekreacji. Organizacja i zarządzanie

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady - egzamin pisemny

ćwiczenia – kolokwium, projekt, aktywność i przygotowanie do zajęć

Założenia i cele przedmiotu: teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do profesjonalnego zarządzania turystyką na obszarach chronionych, nabycie umiejętności identyfikowania głównych zagrożeń związanych z rozwojem turystyki na obszarach chronionych oraz wdrażania w praktyce nowoczesnych narzędzi zarządzania turystyką

Metody dydaktyczne:wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia w grupach, burza mózgów, analiza studium przypadku

Pełny opis:

Treści programowe:

Obszary chronione w Polsce o wysokiej atrakcyjności turystycznej (formy ochrony prawnej, cele i funkcje obszarów chronionych, możliwości turystycznego ich użytkowania). Chłonność i pojemność turystyczna parków narodowych i krajobrazowych. Główne zagrożenia i konflikty rozwoju turystyki na obszarach chronionych. Planowanie rozwoju turystyki na obszarach chronionych. Plany ochrony parków jako podstawowe narzędzia decydujące o kierunkach zagospodarowania turystycznego. Rola dyrekcji obszarów chronionych w systemie zarządzania turystyką. Instrumenty oddziaływania społecznego (edukacja ekologiczna, negocjacje, narzędzia lobbystyczne). Współpraca dyrekcji obszarów chronionych z samorządami terytorialnymi.

Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki dla wybranego parku narodowego lub krajobrazowego.

Efekty kształcenia: umiejętność wdrażania w praktyce nowoczesnych narzędzi zarządzania turystyką

Literatura:

a) podstawowa:

1.Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, (red.) B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2005.

2.Pender L., Sharpley R., Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

3.Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, pod red. A. Szwichtenberga, Politechnika Koszalińska, Międzyzdroje 2003.

4.Turystyka w obszarach Natura 2000, (red.) Z. Wnuk, M. Ziaja, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.

b) uzupełniająca:

1.Michałowski K., Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny), Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008.

2.Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Warszawa - Lublin, 2004.

3.Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik, Halina Kiryluk, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk, Danuta Szpilko, Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Ziółkowski
Prowadzący grup: Danuta Szpilko, Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Kiryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kiryluk
Prowadzący grup: Halina Kiryluk, Danuta Szpilko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)