Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo turystyczne

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: TNU04065
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo turystyczne
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Doradztwo turystyczne

Wymagania wstępne:Podstawy turystyki, Psychologia turystyki

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:Przekazanie wiedzy dotyczącej problemtyki doradztwa turystycznego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania do pełnienia roli doradcy, stosowania technik pracy doradczej, organizowania działań doradczych.

Metody dydaktyczne:wykład, prezentacja, dyskusja, analiza studium przypadków

Pełny opis:

Treści programowe:Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe w Polsce i na świecie. Rodzaje i formy doradztwa. Istota doradztwa w turystyce - oferowane usługi doradcze wspierające rozwój turystyki. Cechy niezbędne do pełnienia roli doradcy. Techniki indywidualnej, grupowej i środowiskowej pracy doradczej.Zadania edukacyjne w doradztwie - programy szkoleniowe, techniki realizacji. Organizacja działalności doradczej. Instytucje doradcze w branży turystycznej

Efekty kształcenia:Zdobycie podstawowego zakresu wiedzy jaką powinien posiadać i ustawicznie aktualizować doradca zawodowy w turystyce. Umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej pracy doradczej.

Literatura:

a) podstawowa:

A.Paszkowska-Rogacz, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Wyd. ,,Diffin", Warszawa 2009;

S.Zawisza Procesy komunikowania w doradztwie. Teoria i badania empiryczne, Wyd. ATR, Bydgoszcz 2003;

A.J.Parzonko, Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.

Ciesielski B.W., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

b) uzupełniająca:

J.Urry, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa 2007;

B.Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, PWN,Warszawa 2006.

Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu: techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Wyd. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Palcet", Warszawa 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Prowadzący grup: Małgorzata Borkowska-Niszczota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)