Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie żywności wygodnej i funkcjonalnej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: RS1511
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie żywności wygodnej i funkcjonalnej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Celem kształcenia z przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasyfikacją żywności wygodnej i funkcjonalnej, z możliwością wykorzystania procesów technologicznych stosowanych w produkcji innowacyjnej żywności. Uświadomienie ważności wpływu działalności inżynierskiej na jakość żywności i środowiska. Zajęcia przygotowujące do działalności naukowej.

Pełny opis:

Wykład: Podział oraz klasyfikacja żywności funkcjonalnej i wygodnej. Wymagania jakościowe żywności wygodnej i funkcjonalnej. Oświadczenie żywieniowe, zdrowotne i funkcjonalne - znakowanie żywności. Składniki żywności funkcjonalnej. Fitozwiązki jako bioaktywne składniki żywności - naturalne i ich syntetyczne analogi. Probiotyki i prebiotyki. Żywność specjalnego przeznaczenia. Projektowanie żywności o właściwościach prozdrowotnych oraz wygodnej. Innowacyjne procesy technologiczne w produkcji żywności wygodnej i funkcjonalnej.

Pracownia specjalistyczna: Wykonie projektu związanego z opracowanie technologii wytwarzania wybranego produktu o właściwościach prozdrowotnych oraz wygodnej. Dobór urządzeń niezbędnych dla realizacji wybranej technologii i ich charakterystyka.

Literatura:

1. Siddiqui, Mohammed Wasim. Ed.: Minimally processed foods: technologies for safety, quality, and convenience, Mohammed Wasim Siddiqui, Mohammad Shafiur Rahman eds. Cham: Springer International Publ., 2015

2. Sikorski E (red.). Z., Staroszczyk H.: Chemia żywności: praca zbiorowa. T. 1, Główne składniki żywności, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2017.

3. Śmigielska H., Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobi, Wydaw. Uniwer. Ekonomicznego w Poznaniu, 2016.

4. Świderski F. i in.: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna: Warszawa. WNT, 2006.

Efekty uczenia się:

EU1 Student posiada wiedzę o klasyfikacji i parametrach jakościowych żywności wygodnej i funkcjonalnej

EU2 Student zna oraz potrafi opisać operacje jednostkowe stosowane w produkcji żywności wygodnej i funkcjonalnej. potrafi na podstawie instrukcji przeprowadzić i opisać proste eksperymenty.

EU3 Student świadomie realizuje określone zadania, umie w sposób logiczny wykorzystać swoją wiedzę na temat projektowania wybranych cech żywności.

EU4 Student potrafi zaprojektować proces wytwarzania żywności wygodnej i funkcjonalnej; potrafi łączyć fakty naukowe pozwalające lepiej interpretować przemiany chemiczne mające istotne znaczenie przy opisywaniu zjawisk zachodzących w przetwórstwie surowców żywnościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych. Pracownia specjalistyczna – samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnej, dyskusja, bazy danych on-line dostępne w bibliotece uczelnianej, specjalistyczna literatura naukowa.

Wykład- zaliczenie pisemne; pracownia specjalistyczna - sprawdziany pisemne z przygotowania do zajęć oraz ocena projektu produktu spożywczego zadanych właściwościach.

Zaliczenie końcowe polega na napisaniu kolokwium sprawdzającego osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, na podstawie zagadnień tematycznie związanych tematyką wykładów:

• student otrzymuje ocenę niedostateczną (2.0), jeśli nie osiągnął wymaganych efektów uczenia się (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

• student otrzymuje ocenę dostateczną (3.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

• student otrzymuje ocenę dostateczną + (3.5), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą (4.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dobrym (71-80% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą + (4.5), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

• student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5.0), jeśli osiągnął efekty uczenia się w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów) oraz był obecny na wszystkich zajęciach pracowni specjalistycznej.

Nieobecności usprawiedliwione powinny być odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Przy wystawianiu oceny końcowej prowadzący może również uwzględnić aktywność i zaangażowanie studenta podczas realizacji zadań dydaktycznych w czasie wykładów, pracowni specjalistycznej oraz konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Jolanta Piekut, Aneta Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)