Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: RS1103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętność posługiwania się terminologią i nomenklaturą biochemiczną; opisywania właściwości poszczególnych grup związków biorących udział w procesach biochemicznych, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych oraz ich interpretacja.

Pełny opis:

Właściwości i przemiany podstawowych związków nieorganicznych. Równowaga kwasowo-zasadowa w układach chemicznych. Procesy utleniania i redukcji w układach chemicznych. Budowa, nazewnictwo, właściwości i przemiany podstawowych grup związków nieorganicznych (kwasy, sasady, sole) oraz organicznych jedno- i dwufunkcyjnych: alkohole, etery, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony, estry, aminy, hydroksykwasy, aminokwasy.

Literatura:

Lewandowski W., Świsłocka R., Bryłka J., Wstęp do chemii ogólnej, Wyd. PB, Białystok 2009

Świsłocka R., Zadania rachunkowe oraz przykładowe pytania kolokolokwialne i egzaminacyjne z chemii, 2004

Bryłka J., Świsłocka R., Lewandowski W., Repetytorium z chemii nieorganicznej i organicznej, Wyd. PB 2002

Kucharski M., Samsonowicz M., Strutyńska G., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii, Wyd. PB, Białystok 2009

Drapała T., Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko: Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko: Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy ilościowej. Część 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Marzec Halina: Chemia organiczna: przewodnik do ćwiczeń dla kierunków przyrodniczych. - Wyd. 2popr. i uzup. - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2003

Białecka-Florjańczyk Ewa, Włostowska Joanna: Chemia organiczna. , wyd. 2 uzup. WNT, Warszawa 2005

Crowe J., Bradshaw T., Chemistry for the biosciences: the essential concepts. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu chemii na temat przedstawiania reakcji chemicznych za pomocą równań, wykonywania obliczeń chemicznych, wykorzystywania podstawowych technik laboratoryjnych.

Student potrafi wykonywać analizy jakościowe i ilościowe pracując samodzielnie oraz w grupie, potrafi przeprowadzić i opisać eksperymenty wykonywane w czasie zajęć.

Student zna oraz stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, umie dostrzec ryzyko i niebezpieczeństwo związane z pracą w laboratorium chemicznym; potrafi na podstawie instrukcji przeprowadzić proste eksperymenty laboratoryjne.

Student świadomie podchodzi do wyznaczonych zadań, umie w sposób logiczny wykorzystać swoją wiedzę na temat procesów fizykochemicznych w celu oceny zjawisk zachodzących w środowisku.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uzależniona jest od ilości uzyskanych z egzaminu pisemnego punktów:

• student otrzymuje ocenę niedostateczną (2.0), jeśli nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia (poniżej 50% całkowitej ilości punktów możliwych do uzyskania)

• student otrzymuje ocenę dostateczną (3.0), jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym (51-60% punktów)

• student otrzymuje ocenę dostateczną + (3.5), jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym + (61-70% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą (4.0), jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym (71-80% punktów)

• student otrzymuje ocenę dobrą + (4.5), jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym + (81-90% punktów)

• student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5.0), jeśli osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym (91-100% punktów).

Przy wystawianiu oceny końcowej prowadzący może również uwzględnić aktywność i zaangażowanie studenta podczas realizacji zadań dydaktycznych w czasie wykładów oraz konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Jolanta Piekut, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Adam Łukowski, Jolanta Piekut, Janina Piekutin, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)