Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Meteorologia i klimatologia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: LN1015
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia i klimatologia
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - kolokwium pisemne, ocena zadań realizowanych na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wielkościami określającymi stan fizyczny atmosfery oraz zasadami ich pomiaru. Przedstawienie studentom podstawowych informacji o klimacie. Nabycie przez studenta umiejętności przewidywania krótkookresowej prognozy pogody w oparciu obserwacje podstawowych wielkości charakteryzujących stan atmosfery.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Pełny opis:

Treści programowe:

Ogólne informacje dotyczące pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Wielkości określające stan atmosfery: ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie, usłonecznienie, temperatura powietrza, parowanie, wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady atmosferyczne, cyrkulacja atmosferyczna – wiatr, widzialność. Podstawowe zasady przewidywania pogody. Geograficzne czynniki klimatu.

Efekty kształcenia:

Student powinien znać podstawowe wielkości określające stan atmosfery oraz metody ich pomiaru. Powinien potrafić określić geograficzne czynniki klimatu, umieć wykonać obliczenia związane z podstawowymi wielkościami fizycznymi charakteryzującymi atmosferę. Powinien potrafić odczytywać mapy synoptyczne, przewidywać proste zjawiska meteorologiczne.

Literatura:

a) podstawowa:

Górniak A., Klimat województwa podlaskiego, IMiGW, Białystok 2000;

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2000;

Woś A., Meteorologia dla geografów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

b) uzupełniająca:

Woś A. „ABC meteorologii”, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2003,

Harvey D., Climate and global environmental change, Harlow 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Greczuk
Prowadzący grup: Magdalena Greczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Stepaniuk
Prowadzący grup: Mirosław Stepaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 82 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 82 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Ostrowski, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)