Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja i utrzymanie dróg

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L22170
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja i utrzymanie dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Wymagania:

Roboty ziemne i odwodnienie dróg L21319
Technologia materiałów drogowych L21156

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: Technologia materiałów drogowych, Roboty ziemne i odwodnienie dróg

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne egzaminu, Projekty - korekty, obrona projektów, kolokwium

Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi utrzymania dróg. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji dróg. Przedstawienie metod wykorzystywanych w diagnostyce nawierzchni drogowych i obiektach inżynierskich w ciągu dróg. Omówienie systemów utrzymania nawierzchni drogowych oraz systemów wspomagających zarządzanie siecią dróg. Wykształcenie umiejętności właściwego wyboru działań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg.

Pełny opis:

Wykład

System utrzymania nawierzchni - 4h

System efektywnego zarządzania siecią dróg (HDM-4) - 2h

Zasady prowadzenia ewidencji dróg i tworzenia systemu referencyjnego - 2h

System oceny stanu nawierzchni - 2h

System oceny stanu poboczy i odwodnienia dróg - 2h

System utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg - 2h

Parametry eksploatacyjne nawierzchni drogowych - 8h

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg - 2h

Przełomy drogowe i metody zwalczania - 2h

Nowoczesne technologie remontów i przebudowy dróg - 4h

Ćwiczenia projektowe

Inwentaryzacja powierzchniowych uszkodzeń typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych wybranych ulic w Białymstoku - 4h

Ocena stanu technicznego nawierzchni na podstawie Wytycznych Stosowania - Systemu Oceny Stanu Nawierzchni:

- karta inwentaryzacji uszkodzeń - 4h

- ocena punktowa uszkodzeń - 2h

- ocena parametrów stanu nawierzchni - 2h

- ocena globalna stanu nawierzchni drogowych - 2h

- plan sytuacyjny uszkodzeń nawierzchni - 4h

Koncepcja remontu inwentaryzowanej nawierzchni - 6h

Ocena stanu równości podłużnej nawierzchni na podstawie badań planografem - 2h

Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na podstawie pomiarów SRT-3 - 2h

Ocena nośności warstwy nawierzchni na podstawie pomiarów VSS - 2h

Literatura:

1. Eksploatacja dróg. IBDiM, Warszawa, 2011. 2. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 3 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi …(Dz.U. nr 43, poz.430). 4. System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Wytyczne stosowania. GDDKiA, Warszawa 2010. 5. Radziszewski P., Piłat J.: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa, 2010. 6. Szydło A.: Nawierzchnie z betonu cementowego. Polski Cement. Kraków, 2004. 7. Drogownictwo. Miesięcznik naukowo-techniczny SITK. 4. Polskie drogi. Miesięcznik naukowo - techniczny IBDiM i IOIGD. 8. Road Materials and Pavments Desingn. Taylor&Francis Group. 9. Journal of tansportation Engineering. American Society of Civil Engineers. 10.Praca zbiorowa, red . R. Krystka: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu .WKŁ, Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Umie odnieść się do przepisów i wymagania technicznych dotyczących utrzymania dróg

Rozróżnia systemy utrzymania nawierzchni oraz systemy wspomagające efektywne zarządzanie siecią dróg

Zna metody stosowane w diagnostyce nawierzchni drogowe

Umie ocenić stan nawierzchni drogowej

Potrafi wskazać kierunki działań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg

Opracowuje, sprawdza i ocenia dokumentacje projektowe przebudowy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie pisemne wykładu - egzamin

Ćwiczenie projektowe:

Wykonany poprawnie projekt dotyczącego oceny stanu nawierzchni ulicy w Białymstoku lub drogi powiatowej w województwie podlaskim (część obliczeniowa, opisowa i rysunkowa projektu, korekta projektu)

Wykonane poprawnie obliczenia projektowe dotyczące oceny równości podłużnej, właściwości przeciwpoślizgowych i nośności

Kolokwium zaliczeniowe

Egzamin składa się z 50 pytań testowych dotyczący treści programowych. W przypadku zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi student otrzymuje punkty ujemne. Ocena końcowa zależy od otrzymanej liczby punktów z uwzględnieniem punktów ujemnych z odpowiedzi nieprawidłowe.

Oceny końcowe: 3,0 (od 26 do 31 pkt.); 3,5 (od 32 do 35 pkt.); 4,0 (od 36 do 41 pkt); 4,5 (od 42 do 44 pkt.); 5,0 (od 45 do 50 pkt).

Egzamin należy zdawać bez korzystania z notatek, ani innych materiałów i pomocy oraz bez porozumiewania się z innymi osobami. Zaliczenie trwa ok. 45 minut.

Ćwiczenia projektowe:

Na ocenę dostateczną (3,0) student:

1 Poprawnie przeprowadza inwentaryzację powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni

2 Umie określić wskaźnik stanu spękań i powierzchni i na ich podstawie określić stan nawierzchni drogowej

3 Potrafi obliczyć miarodajny współczynnika tarcia, miarodajny wskaźnik IRI i wskaźnik nośności nawierzchni drogowej

Na ocenę dobrą (4,0) student:

4 Spełnia wymagania punktów 1-3.

5 Definiuje przyczyny powstawania uszkodzeń

5 Poprawnie dobrać zabieg remontowy

6 Wykonać odcinkową ocenę stanu nawierzchni na podstawie parametrów eksploatacyjnych nawierzchni

Na ocenę bardzo dobrą student (5,0):

7 Spełnia wymagania punktów 1-6.

8 Potrafi przeprowadzić najbardziej efektywny wybór zabiegu remontowego wykorzystując wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań technologicznych

Oceny 3,5 i 4,5 otrzymają studenci, którzy spełniają odpowiednio wymagania z punktów 1-3 oraz 4-6 w stopniu bardzo dobrym lub dodatkowo spełniają częściowe wymagania z wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wasilewska
Prowadzący grup: Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożenna Kierus-Gogacz, Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)