Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roboty ziemne i odwodnienie dróg

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L21319
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roboty ziemne i odwodnienie dróg
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu projektowania dróg i ulic

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania i wykonywania robót ziemnych. Zapoznanie z zasadami wymiarowania elementów odwodnienia powierzchniowego. Przybliżenie technologicznymi w zakresie odwadniania w budownictwie drogowym.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Pełny opis:

Treści programowe:

Charakterystyka gruntów budowlanych, ocena przydatności gruntów do celów drogowych. Technologia wykonywania robót przekopowych i nasypowych. Mechanizacja robót ziemnych - charakterystyka maszyn wykorzystywanych do wydobywania, transportu i wbudowywania gruntu. Obliczanie objętości robót ziemnych - przekroje poprzeczne do robót ziemnych, rozdział i transport mas ziemnych. Odwodnienie dróg i ulic - urządzenia powierzchniowe i podziemne do odprowadzania wód opadowych. Wymiarowanie elementów odwodnienia powierzchniowego dróg. Nowoczesne rozwiązania materiałowe stosowane do budowy przepustów drogowych.

Efekty kształcenia:

Przygotowanie studentów do projektowania i realizacji zagadnień związanych z robotami ziemnymi i odwodnieniem dróg. Przygotowanie studentów do współpracy ze specjalistami z innych branż związanych budową tras drogowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Lewinowski Cz.: Ogólne zasady projektowania robót ziemnych dróg samochodowych i kolejowych. PWN, 1987

2. Edel R.: Odwodnienie dróg. WKiŁ, W-wa 2002

3. Rozporządzenie MTiGW z dnia 2 marca 1999. Dz.U. Nr 43, poz. 430

4. PN-S-02204: Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

5. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

b) uzupełniająca:

1. B. Cyunel "Technologia i organizacja budownictwa drogowego", PWN, Warszawa 1986r

2. Datka S., Lenczewski S.: Drogowe roboty ziemne. WKiŁ, W-wa 1979

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziółkowski
Prowadzący grup: Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)