Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja, sterowanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L21316
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja, sterowanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu projektowania dróg i ulic oraz budownictwa drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych (60%) i pozytywny wyniki kolokwiów (40%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu organizacji, sterowania i zarządzania ruchem oraz jego bezpieczeństwa, w aspekcie charakterystyki układu komunikacyjnego.

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanymi tematami ćwiczeń; konsultacje z prowadzącym

Pełny opis:

Treści programowe:

wykład: badania, modelowanie i prognozowanie ruchu drogowego; przepustowość dróg, ulic i skrzyżowań; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach; zarządzanie ruchem na terenach zurbanizowanych; komunikacja zbiorowa; inteligentne systemy transportowe; bezpieczeństwo ruchu drogowego; audyt brd;

ćwiczenia projektowe: sprawdzenie przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną; ocena dokumentacji projektowej z punktu widzenia brd

Efekty kształcenia: przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów w zakresie kształtowania elementów układów komunikacyjnych z uwzględnieniem elementów sterowania i zarządzania i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKiŁ. Warszawa 2008.

2. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA. Warszawa 2004.

3. Krystek R. i zespół: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. WKiŁ. Warszawa 2009-2010.

b) uzupełniająca:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków (z załącznikami 1, 2, 3 i 4).

2. Wright P.H., Dixor K.: Highway engineering 7th Edition, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)