Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie dróg i ulic II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L21158
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie dróg i ulic II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość podstaw z zakresu projektowania dróg i ulic

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację drogi w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym, uzbrojenie inżynieryjno-techniczne dróg na terenie zabudowy, problemy ochrony środowiska.

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym oraz systematyczna ocena przez nauczyciela kolejnych etapów projektu

Pełny opis:

Treści programowe:

wykład: zasady projektowania dróg w planie sytuacyjnym, profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym, zasady projektowania robót ziemnych i odwodnienia dróg, krzywe przejściowe, warunki widoczności, infrastruktura inżynieryjno-techniczna w pasie drogowym, drogi szybkiego ruchu, problemy ochrony środowiska, komputerowe wspomaganie procesu projektowania dróg;

ćwiczenia projektowe: opracowanie projektu odcinka drogi klasy Z (G, GP), ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację przebiegu drogi w planie sytuacyjnym i przekroju podłużnym, infrastrukturę inżynieryjno-techniczną w pasie drogowym;

Efekty kształcenia:przygotowanie studentów do projektowania dróg, niezależnie od klasy technicznej i lokalizacji oraz do współpracy ze specjalistami z innych branż związanych z budową dróg (np. kanalizacja deszczowa i sanitarna) i wykonawcami robót.

Literatura:

a) podstawowa:.

1. Rozporządzenie MTiGW z dnia 2.03.1999r., Dz.U. nr 43/1999

2. Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. GDDKiA. W-wa 2003.

3. Edel R.: Odwodnienie dróg. WKiŁ, Warszawa 2010.

4. Datka S., Lenczewski S.: Drogowe roboty ziemne. WKiŁ, Warszawa 1979.

5. Krystek R.: Węzły drogowe i autostradowe. WKiŁ, Warszawa 2008

b) uzupełniająca:

1. Wytyczne projektowania dróg: WPD-1, WPD-2, WPD-3. GDDP, Warszawa 1995.

2. Przewłocki S.: Geodezja inżynieryjno-drogowa. PWN. Warszawa 2010

3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2008.

4. Lipiński M.: Tablice do tyczenia krzywych. Cz.I i Cz.II, 1978.

5. Wright P.H., Dixor K.: Hihgway engineering 7th Edition, 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Gwiazdowski, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk
Prowadzący grup: Marek Gwiazdowski, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)