Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L1010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:podstawowy

Wymagania wstępne:Podstawowe wiadomości z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej

Forma i warunki zaliczenia: kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin z wykładu

Celem przedmiotu jest przedstawienie procesów chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz ilościowy i jakościowy ich opis. Kształcenie umiejętności rozumienia i opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie procesów chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz ilościowy i jakościowy ich opis. Kształcenie umiejętności rozumienia i opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia laboratoryjne

Pełny opis:

Treści programowe:

Układ okresowy a budowa atomów. Rodzaje związków chemicznych i ich właściwości. Wiązania chemiczne. Rodzaje reakcji chemicznych. Roztwory. Elementy chemii nieorganicznej i organicznej. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Procesy sorpcji. Układy koloidalne. Elementy analizy jakościowej i ilościowej.

Efekty kształcenia:Student powinien posiąść umiejętność: posługiwania się terminologią i nomenklaturą chemiczną oraz podstawowym sprzętem laboratoryjnym, opisywania właściwości związków chemicznych oraz stanów materii, przedstawiania przemian chemicznych zachodzących w środowisku za pomocą równań reakcji,wykonywania obliczeń chemicznych, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1.I. Barycka, K. Skudlarski: Podstawy chemii, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,

2.T. Drapała: Chemia ogólna i nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

3.G. Patrick: Chemia organiczna – krótkie wykłady, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2008.

4.M. Kucharski, M. Samsonowicz, G. Strutyńska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii. Cz.1, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.

b) uzupełniająca:

1.W. Lewandowski, R. Świsłocka, J. Bryłka: Wstęp do chemii ogólnej, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009

2.J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

3.L. Pajdowski, chemia ogólna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba, Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zapora
Prowadzący grup: Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba, Marcin Stocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Samsonowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Rauba, Mariola Samsonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Brzozowska-Przychodzeń
Prowadzący grup: Krystyna Brzozowska-Przychodzeń, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Brzozowska-Przychodzeń
Prowadzący grup: Krystyna Brzozowska-Przychodzeń, Małgorzata Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)