Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L03315
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:podstawy budownictwa

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: zdobycie wysoce wyspecjalizowanej wiedzy z zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i zastosowania jej w budownictwie

Metody dydaktyczne:wykład

Pełny opis:

Treści programowe:

Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Metody podejmowania decyzji

Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych

Optymalizacja harmonogramów budowlanych

Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie

Inteligentne systemy zarządzania w budownictwie

Niezawodność ciągów produkcyjnych

Zarządzanie operacyjne w budownictwie

Zarządzanie projektem

Efekty kształcenia:

zdobycie specjalistycznych umiejętności rozwiązywania problemów potrzebnych do badań lub działalności innowacyjnej z zakresu zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi

Literatura:

a) podstawowa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- W. Misiak; Poradnik inwestora budowlanego, Wyd. Polskie Centrum Budownictwa Warszawa 1997

- J. Kulejewski; Pr. Nr 6T07 2004 C/6413 Kier. rozwiązań system. w zakresie zarządzania bud. przedsięwzięciami

- G. Pitagorsky; Prawidłowe zarządzanie projektami: kluczowe zasady projektów; Wyd. PMP Warszawa 2002

b) uzupełniająca:

- J. Obolewicz; J. Szlendak; Podstawy zarządzania i zach. organizacyjnych, Wyd. Wszech.Maz. Olecko, 2005

- Kelley Okolita; Building an Enterprise-Wide Business Continuity Program; Worcester, Massachusetts, USA; 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 45 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zarządzanie jako proces. Zarządzanie projektem. Pojęcie obiektu i przedsięwzięcia budowlanego. Uregulowania

prawne dotyczące przedsięwzięcia budowlanego (budowlanego procesu inwestycyjnego). Prawa i obowiązki

uczestników przedsięwzięcia budowlanego. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Budowa i

oddawanie obiekty budowlanego do uŜytku. Utrzymanie obiektu budowlanego. Organy administracji

architektoniczno-budowlanej. Etapy procesu budowlanego. Prace projektowe dotyczące przedsięwzięcia

budowlanego. Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych..

Pełny opis:

W zakres przedmiotu wchodzą następujące zagadnienia:

1.Zarządzanie jako proces planowania, organizowania, wykonania i kontrolowania działalności inwestycyjnej

- 4godz.

2. Zarządzanie projektem: cykl Ŝycia projektu, ograniczenia projektowe, przywództwo w projekcie, zarządzanie

ryzykiem, struktura zespołu projektowego, udział organizacji w projektach - 8 godz.

3.Pojęcie obiektu i przedsięwzięcia budowlanego - 4 godz.

4. Uregulowania prawne dotyczące przedsięwzięcia budowlanego (budowlanego procesu inwestycyjnego) - 4 godz.

5. Prawa i obowiązki uczestników przedsięwzięcia budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektanta, kierownik budowy / kierownika robót - 4 godz.

6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych - 2 godz.

7. Budowa i oddawanie obiekty budowlanego do uŜytku - 2 godz.

8. Utrzymanie obiektu budowlanego - 4 godz.

9. Organy administracji architektoniczno-budowlanej - 2 godz.

10. Etapy procesu budowlanego, charakterystyka etapów: zespół czynności przygotowawczych, sporządzenie

budowlanych opracowań projektowych, wykonanie inwestycji, uŜytkowanie - 2 godz.

11. Prace projektowe dotyczące przedsięwzięcia budowlanego: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, materiały

przetargowe, projekty techniczne, specyfikacja techniczna, dostawcy, odbiory, dokumentacja warsztatowa,

dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi - 4 godz.

12.Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych - 5 godz.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane .

2. W. Misiak; Poradnik inwestora budowlanego, Wyd. Polskie Centrum Budownictwa Warszawa 1997

3. J. Kulejewski; Pr. Nr 6T07 2004 C/6413 Kier. rozwiązań system. w zakr. zarządzania bud. przedsiewzięciam

4. G. Pitagorsky; Prawidłowe zarządzanie projektami: kluczowe zasady projektów; Wyd. PMP Warszawa 2002

5. J. Obolewicz; J. Szlendak; Podstawy zarzadzania i zach. organizacyjnych, Wyd. Wszech.Maz. Olecko, 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 45 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 45 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 45 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)