Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Złożone konstrukcje metalowe

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L02314
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Złożone konstrukcje metalowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Kształtowniki o przekrojach zamkniętych

Gatunki stali stosowane na rury.

Zastosowanie kształtowników rurowych.

Projektowanie układów kratowych.

Pręty ściskane i rozciągane.

Projektowanie elementów układów ramowych.

Węzły spawane kratownic płaskich

Węzły kratownic przestrzennych.

Połączenia. Belki bezprzekątniowe.

Projektowanie konstrukcji z kształtowników zamkniętych wypełnionych betonem.

Rozwiązania techniczne konstrukcji stalowych z kształtowników zamkniętych.

Pełny opis:

1. Kształtowniki o przekrojach zamkniętych. Rodzaje kształtowników i ich wytwarzanie.

2. Gatunki stali stosowane na rury. Zastosowanie kształtowników rurowych w konstrukcjach stalowych.

3. Projektowanie układów kratowych z kształtowników zamkniętych. Kratownice płaskie. Długości wyboczeniowe. Ugięcia kratownic. Kratownice dwu- i trójpasowe.

4. Projektowanie elementów układów kratowych. Pręty ściskane i rozciągane.

5. Projektowanie elementów układów ramowych. Pręty zginane oraz skręcane

6. Węzły spawane kratownic płaskich. Węzły z rur o przekrojach kołowych. Węzły typu T, N oraz K.

7. Węzły spawane kratownic płakich. Węzły z rur o przekrojach prostokątnych.

8. Węzły kratownic przestrzennych.

9. Projektowanie układów kratowych o pasach z kształtowników o przekrojach otwartych oraz rurowych prętach skratowania.

10. Połączenia na łączniki mechaniczne.

11. Belki bezprzekątniowe.

12. Projektowanie układów ramowych w budynkach szkieletowych. Projektowanie elementów zginanych oraz mimośrodowo ściskanych.

13. Węzły układów szkieletowych. Styki oraz zakotwienia słupów.

14. Projektowanie konstrukcji z kształtowników zamkniętych wypełnionych betonem.

15. Rozwiązania techniczne konstrukcji stalowych z kształtowników zamkniętych.

Literatura:

1. Bródka J., Broniewicz M.: Konstrukcje stalowe z rur. Arkady 2001.

2. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

3. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.

Efekty uczenia się:

1. Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów

i połączeń złożonych konstrukcji stalowych - K2A_W02.

2. Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji stalowych - K2A_W09.

3. Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów

budowlanych o konstrukcji stalowej oraz ich elementów - K2A_W14.

4. Umie zaprojektować elementy i połączenia złożonych

konstrukcji metalowych - K2A_U03, K2A_U09.

5. Potrafi krytycznie ocenić wyniki obliczeń statyczno -

wytrzymałościowych stalowych konstrukcji inżynierskich - K2A_U07.

6. Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do

rozwiązywania problemów inżynierskich - K2A_U13.

7. Potrafi samodzielnie, odpowiedzialnie i rzetelnie pracować nad

wyznaczonym zadaniem - K2A_K01, K2A_K02.

8. Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych. Jest

komunikatywny w prezentacjach medialnych - K2A_K1.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Śródsemestralne pisemne testy kontrolne.

Śródsemestralne ustne kolokwia.

Końcowe zaliczenie pisemne.

Końcowe zaliczenie ustne.

Egzamin pisemny.

Egzamin ustny.

Kontrola obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Broniewicz
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Broniewicz
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Broniewicz
Prowadzący grup: Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)