Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia krajobrazu (Przedmiot wybieralny)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS327
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia krajobrazu (Przedmiot wybieralny)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

kolokwium; warunkiem zaliczenia jest ocena pozytywna z kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemów ekologicznych, w szczególności krajobrazu, oraz o metodach badania ich struktury i dynamiki.

Metody dydaktyczne: wykłady

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady: Podstawowe definicje, terminologia ekologii krajobrazu. Elementy krajobrazu, geokomponenty, przestrzenne jednostki przyrodnicze. Model płatów, korytarzy i tła krajobrazowego. Biogeograficzna teoria wysp, wyspy środowiskowe. Granice, ekotony i bariery w krajobrazie. Funkcjonowanie populacji roślin i zwierząt w krajobrazie o złożonej strukturze. Bioróżnorodność w krajobrazie o zróżnicowanej strukturze. Metody analizy struktury przestrzennej krajobrazu. Klasyfikacja i typologia krajobrazu. Praktyczne zastosowanie badań krajobrazowych.

Efekty kształcenia:

Zrozumienie zależności pomiędzy elementami krajobrazu. Praktyczne umiejętności stosowania studiów i analiz krajobrazowych.

Literatura:

a) podstawowa:

Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu.

Richlig A. (red.) 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego.

b) uzupełniająca:

Forman R.T.T. 1999. Land mosaics: the ecology of landscapes and regions.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dan Wołkowycki
Prowadzący grup: Beata Matowicka, Dan Wołkowycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)