Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kataster i powszechna taksacja nieruchomości

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: GPS217
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kataster i powszechna taksacja nieruchomości
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest podstawowym źródłem informacji opisowej zarówno o przedmiocie ewidencji (zawiera parametry opisu gruntu, budynku czy lokalu), a także podmiocie ewidencji (dane właściciela, władającego, posiadacza itd). Częścią składową katastru jest także przedstawienie graficzne w postaci mapy ewidencyjnej, zawierającej wszystkie elementy sytuacji powierzchniowej oraz opis niezbędny do identyfikacji tych elementów. Do ewidencji gruntów i budynków zalicza się także całokształt dokumentacji katastralnej, dokumentującej źródła wpisów i zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, zarówno od strony prawnej jak i technicznej.

Pełny opis:

Geneza katastru nieruchomości jako rejestru stanu władania. Konstrukcja katastru nieruchomości w II Rzeczpospolitej. Ewidencja gruntów w okresie powojennym do roku 1989. Współczesna ewidencja gruntów i budynków – konstrukcja zasobu, jego prowadzenie, zasady udostępniania i aktualizacji. Podmiot i przedmiot ewidencji gruntów. Przegląd współczesnego katastru nieruchomości w wybranych krajach. Powszechna taksacja nieruchomości – cele i główne zasady jej konstruowania. Czynniki mające wpływ na szacowanie wartości katastralnej. Metody i instrumenty przebudowy struktury przestrzennej stanu władania nieruchomościami. Metody i instrumenty przebudowy struktury przestrzennej użytkowania nieruchomości. Wpływ przebudowy struktury stanu władania i użytkowania nieruchomości na jej wartośc katastralną.

Zapoznanie się z przykładowym rejestrem gruntów oraz mapą ewidencji gruntów. Wykonanie fragmentu rejestru gruntów dla wybranego obiektu w dostępnym systemie komputerowym lub w wersji tradycyjnej. Wykonanie fragmentu mapy ewidencyjnej w dostępnym programie komputerowym.

Zapoznanie się z przykładowym rejestrem budynków. Sporządzenie fragmentu rejestru budynków.

Analiza cech przestrzeni mających wpływ na wartośc katastralną nieruchomości na wybranym przykładzie dla nieruchomości rolnych, leśnych i zabudowanych. Sporządzenie mapy wartości katastralnej dla wybranego fragmentu przestrzeni. Oszacowanie wpływu przebudowy struktury stanu władania i użytkowania nieruchomości oraz rozbydowy urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia rerenu na jej wartośc katastralną na wybranym przykładzie.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. i Nr 38 poz. 454)

Instrukcja Techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków

Wilkowski W., Jaroszewska M.: Kataster nieruchomości. Przepisy prawa i komentarze

Wilkowski W. i współaut.: Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami

Kucharska - Stasiak E.: Nieruchomość a rynek, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

EK1 Ma wiedzę związaną z uwarunkowaniami społeczno-prawnymi katastru nieruchomości oraz powszechnej taksacji nieruchomości K_W15

EK2 Zna podejście systemowe do opisu złożonych procesów i struktur K_W07, K_U01

EK3 Ma wiedzę na temat modeli matematycznych stosowanych w gospodarce przestrzennej K_W10, K_U14

EK4 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań K_W18, K_U02

EK5 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy prawne, społ. - ekonomiczne K_K04

EK6 Odpowiedzialnie przygotowuje się do pełnienia ważnej roli w społeczeństwie K_K05

Metody i kryteria oceniania:

EK1 sprawdzian pisemny zaliczający wykład, obrona operatu w ramach pracowni

EK2 sprawdzian pisemny zaliczający wykład, obrona operatu w ramach pracowni

EK3 obserwacja pracy na zajęciach oraz dyskusja przy obronie operatu

EK4 obserwacja pracy na zajęciach oraz dyskusja przy obronie operatu

EK5 obserwacja pracy na zajęciach

EK6 obserwacja pracy na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Łupiński
Prowadzący grup: Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Harasimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)